Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
AAA

REKLAMY I OGŁOSZENIA NA NASZEJ STRONIE - ZASADY, CENNIKRegulamin
publikowania ogłoszeń na stronie internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej1. Zlecający może zlecić zamieszczenie ogłoszeń w następujących formatach: ogłoszenie – standard/ banner/ informacja o kursie dla lekarzy i lekarzy dentystów (zwanych w dalszej części regulaminu „ogłoszeniami”) na stronie internetowej ŚIL. Pozycja bannerów bocznych na stronie internetowej ŚIL jest losowa w danej odsłonie strony (rotuje po odświeżeniu strony).

2. Warunkiem zamieszczenia ogłoszenia jest zapłata należności z góry wg Cennika stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i w oparciu o treść Zlecenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2. Zleceniodawcy może zostać udzielony rabat
w wysokości wynikającej z w/w Cennika.

3. Okresem rozliczeniowym dla ogłoszeń zamieszczanych na stronie internetowej ŚIL jest 30 dni kalendarzowych.

4. Ogłoszenia mogą być zamieszczane na podstawie zlecenia jednorazowo (okres 30 dni na stronie internetowej ŚIL) lub wielokrotnie (wielokrotność okresu 30 dni). W przypadku zleceń publikacji wielokrotnych, gdzie łączna wartość zlecenia przekracza kwotę 2000 zł netto, istnieje możliwość negocjacji z Prezydium ORL w Katowicach ceny oraz sposobu
i terminu płatności.

5. Redaktor strony internetowej ŚIL jest uprawniony do podjęcia decyzji w przedmiocie bezpłatnego zamieszczania ogłoszeń w sprawach lekarskich dot.:
•    poszukiwania pracy,
•    szkoleń, zjazdów i konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez ŚIL - bezpłatnych dla lekarzy,
•    szkoleń, zjazdów, konferencji organizowanych przez lekarskie towarzystwa medyczne i/lub inne podmioty – bezpłatnych dla lekarzy,
•    zjazdów koleżeńskich lekarzy i lekarzy dentystów,
•    a także w innych uzasadnionych przypadkach po akceptacji Prezesa ORL.

6. Redaktor strony internetowej ŚIL, ma prawo odmowy publikacji ogłoszenia na stronie internetowej ŚIL zawierających treści niekorzystne dla środowiska lekarskiego lub pochodzących od podmiotów, co do których posiada informacje świadczące o ich działalności niekorzystnej dla środowiska lekarskiego, jak również w innych uzasadnionych przypadkach.

7. Na stronie internetowej ŚIL nie mogą być publikowane ogłoszenia dotyczące lub związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, które noszą znamiona reklamy,
w szczególności takie, które:
- stanowią formę zachęty lub próbę nakłonienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych,
- zachwalają usługi medyczne lub przedstawiają ich zalety,
- prezentują jakość usług medycznych,
- informują o różnego rodzaju bonifikatach, zniżkach, rabatach, promocjach związanych z usługami medycznymi,
- zwracają uwagę potencjalnego klienta na profesjonalizm udzielanych świadczeń zdrowotnych,
- informują np. o posiadaniu najlepszego, najnowszego sprzętu.

Redaktor strony internetowej ŚIL jest uprawniony w uzasadnionych przypadkach do konsultacji prawnej w zakresie zagadnień, o których mowa w zdaniu 1, kierując w tym celu do Zespołu Radców Prawnych ŚIL pisemny wniosek wraz z zwięzłym opisem zagadnienia.

8. Redaktor strony internetowej ŚIL, na podstawie informacji powziętych w dziale księgowym ŚIL, ma prawo odmówić przyjęcia zlecenia publikacji ogłoszenia bezpłatnego, jeśli zleceniodawca zalega ze składkami członkowskimi wobec ŚIL.

9. Jeśli zleceniodawca nie uiści płatności na rachunek ŚIL, w terminie wyznaczonym w zleceniu materiał nie zostaje opublikowany, a ŚIL jest uprawniona do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów zrealizowanego ogłoszenia, za które nie uiścił opłaty. Zleceniodawca zobowiązany jest zawiadomić ŚIL o zmianie adresu wskazanego w zleceniu. Wszelkie pisma wysłane przez ŚIL na ostatni wskazany przez Zleceniodawcę adres, uważa się za skutecznie doręczone.

10. Zlecenia dotyczące umieszczenia ogłoszeń na stronie internetowej zgłaszane są na podstawie wzorów druków zleceń składanych w ŚIL, stanowiących załącznik nr 2
do regulaminu.

11. Ustanawia się następujące formaty ogłoszeń: ogłoszenie-standard/ banner/ informacja o kursie dla lekarzy na stronie internetowej ŚIL:

a) Kategoria Ogłoszenie - standard
Tytuł (widnieje na stronie głównej) – max. 30 znaków
Tekst główny (pojawia się na podstronie po kliknięciu ”WIĘCEJ”):
Bez ograniczeń liczby znaków

b) Kategoria Banner środkowy
Grafika JPG, JPEG, PNG, GIF (banner dynamiczny lub statyczny)
o wymiarach 468 pikseli szerokości, 60 pikseli wysokości.
Z możliwością przekierowania na stronę zleceniodawcy, bez ograniczania liczby wejść.

c) Kategoria: Banner boczny
Grafika JPG, JPEG, PNG, GIF (banner dynamiczny lub statyczny)
o wymiarach 228 pikseli szerokości, 93 pikseli wysokości.
Z możliwością przekierowania na stronę zleceniodawcy, bez ograniczania liczby wejść.

d) Kategoria: Informacje o Kursach dla lekarzy
Tytuł (pojawia się na podstronie „KURSY, SZKOLENIA, KONFERENCJE”),
„tytuł konferencji” (max 300 znaków)
po kliknięciu w „tytuł konferencji” pojawia się tekst główny bez ograniczenia liczby znaków


12. Integralną część regulaminu stanowią załączniki:
załącznik nr 1 – cennik ogłoszeń- standard/ reklam/ banerów/ informacji o kursach dla lekarzy i lekarzy dentystów na stronie internetowej ŚIL
załącznik 2 - druk zlecenia na zamieszczenie płatnego ogłoszenia-standard / reklamy / banneru internetowego/ informacji o kursach dla lekarzy i lekarzy dentystów na stronie internetowej

Redakcja nie odpowiada za treści ogłoszeń i reklam. Zastrzega sobie prawo redagowania i skracania tekstów.


 

 

Banery reklamowe i ogłoszenia na stronę internetową ŚIL:

biuletyn@izba-lekarska.org.pl


Informacje o kursach, szkoleniach, konferencjach na stronie internetowej ŚIL:

bezpłatnych: t.gawlik@izba-lekarska.org.pl
płatnych: biuletyn@izba-lekarska.org.pl

 


 

 

Załączniki