Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
BIP
Komisja stomatologiczna
ProMedico
AAA

Stażu podyplomowegoINFORMACJA DLA LEKARZY / LEKARZY DENTYSTÓW
ROZPOCZYNAJĄCYCH STAŻ PODYPLOMOWY OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 R.

 

Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty z dnia 26.09.2012 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 474) kierując lekarza, lekarza dentystę do odbycia stażu podyplomowego okręgowa rada lekarska uwzględnia w kolejności lekarzy i lekarzy dentystów, którzy mają stałe miejsce zameldowania na obszarze działania okręgowej rady lekarskiej i ukończyli studia z kolejno najwyższą średnią oceną, biorąc pod uwagę maksymalną liczbę lekarzy mogących jednocześnie odbywać staż podyplomowy w danym podmiocie uprawnionym do prowadzenia stażu.
Staż podyplomowy rozpoczyna się z dniem 1 października albo 1 marca i trwa 13 miesięcy w przypadku lekarza oraz 12 miesięcy w przypadku lekarza dentysty.Warunki skierowania na staż podyplomowy


Lekarz, lekarz dentysta ubiegający się o przyznanie miejsca stażowego powinien złożyć w terminie do 20 lipca 2016 r. następujące dokumenty:
1. podanie z proponowanym miejscem stażowym (z określeniem 3 preferowanych placówek           
    znajdujących się na liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży  
    podyplomowych)
2  dokument potwierdzający miejsce stałego zameldowania na terenie działania Śląskiej Izby
    Lekarskiej
3  zaświadczenie wystawione przez polską szkołę wyższą o ukończeniu studiów na  
    odpowiednim kierunku określające:
-  średnią arytmetyczną ocen egzaminacyjnych za okres studiów,
-  numer dyplomu, który zostanie wydany
-  język wykładowy – egzaminów
-  zaświadczenie o zdaniu egzaminu z języka polskiego, bez względu na posiadane 
   obywatelstwo  – dotyczy lekarzy, lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia w języku innym
   niż język polski.
Egzamin organizuje Naczelna Izba Lekarska  Warszawie. Wszelkie informacje o sposobie składanie wniosku, terminach oraz opłacie dostępne są pod numerem 22 5591342.Warunkiem rozpoczęcia stażu podyplomowego jest posiadanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty.

W celu uzyskania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty należy złożyć następujące dokumenty:
1. Wniosek W-1 (druk do pobrania ze strony internetowej Izby)
2. Odpis dyplomu lekarza/lekarza dentysty, ewentualnie zaświadczenie wystawione przez  
    polską szkołę wyższą o ukończeniu studiów, podpisane przez dziekana wydziału oraz    
    opatrzone okrągłą pieczęcią uczelni.
3. Suplement do dyplomu - kserokopia
4. Orzeczenie o stanie zdrowia ( druk do pobrania ze strony internetowej Izby), ważne przez   
    okres 3 miesięcy od dnia wydania
5. 2 zdjęcia legitymacyjne
6. Kserokopia dowodu osobistego

Postępowanie w celu przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu wszczyna się z chwilą złożenia kompletu dokumentów.

Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE, który na terytorium RP posiada zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej albo posiadający ważną Kartę Polaka lub któremu w RP nadano status uchodźcy – odbywa staż podyplomowy na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
Cudzoziemiec niebędący, który nie spełnia wyżej wymienionych warunków, staż podyplomowy może odbyć na podstawie zgody Ministra Zdrowia.Załączniki