Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
BIP
Komisja stomatologiczna
ProMedico
AAA

Stażu podyplomowego 

INFORMACJA DLA LEKARZY / LEKARZY DENTYSTÓW
ROZPOCZYNAJĄCYCH STAŻ PODYPLOMOWY OD 1 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

 


Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.09.2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 474) kierując lekarza, lekarza dentystę do odbycia stażu podyplomowego okręgowa rada lekarska uwzględnia w kolejności lekarzy i lekarzy dentystów, którzy mają stałe miejsce zamieszkania na obszarze działania okręgowej rady lekarskiej i ukończyli studia z kolejno najwyższą średnią oceną, biorąc pod uwagę maksymalną liczbę lekarzy mogących jednocześnie odbywać staż podyplomowy w danym podmiocie uprawnionym do prowadzenia stażu.
Staż podyplomowy rozpoczyna się z dniem 1 października i trwa 13 miesięcy w przypadku lekarza oraz 12 miesięcy w przypadku lekarza dentysty.Warunki skierowania na staż podyplomowyLekarz, lekarz dentysta ubiegający się o przyznanie miejsca stażowego powinien złożyć w terminie do 16 lipca 2018 r. następujące dokumenty:
1. Podanie z proponowanym miejscem stażowym (z określeniem 3 preferowanych placówek znajdujących się na liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych) - wzór podania znajduje się w załącznikach poniżej
2. Kserokopia dowodu osobistego, w przypadku posiadania nowego dowodu oświadczenie o miejscu stałego zamieszkania na terenie działania Śląskiej Izby Lekarskiej
3. Zaświadczenie wystawione przez polską szkołę wyższą o ukończeniu studiów na odpowiednim kierunku określające:
-  średnią arytmetyczną ocen egzaminacyjnych za okres studiów,
-  numer dyplomu, który zostanie wydany
-  język wykładowy – egzaminów.


Warunkiem rozpoczęcia stażu podyplomowego jest posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego


W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego należy złożyć następujące dokumenty:
1. Wniosek W-1 (druk do pobrania ze strony internetowej Izby)
2. Odpis dyplomu lekarza/lekarza dentysty, ewentualnie zaświadczenie wystawione przez polską szkołę wyższą o ukończeniu studiów, podpisane przez dziekana wydziału oraz opatrzone okrągłą pieczęcią uczelni.
3. Suplement do dyplomu - kserokopia
4. Orzeczenie o stanie zdrowia ( druk do pobrania ze strony internetowej Izby), ważne przez  okres 3 miesięcy od dnia wydania
5. 2 zdjęcia legitymacyjne
6. Kserokopia dowodu osobistego
7. W przypadku osób, które ukończyły studia w innym języku niż język polski, bez względu na posiadane obywatelstwo, zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego. Egzamin organizowany jest przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie.
Informacji o sposobie składania wniosku, opłacie i terminach przystąpienia do egzaminu udziela p. Edyta Biegluk tel 22 559-13-30; e-mail e.biegluk@hipokrates.org.
Powyższy wymóg nie dotyczy osób, które ukończyły studia w innym języku niż język polski i posiadają obywatelstwo polskie albo obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej i przedstawią dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, wymieniony w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego.
W/w lekarze/lekarze dentyści po przedstawieniu niżej wymienionych dokumentów są zwolnieni z obowiązku  złożenia egzaminu z języka polskiego;
Dokumentami takimi są:
- świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim
- świadectwo złożenia LEK, LDEK, LEP lub LDEP uzyskane po złożeniu, z wynikiem pozytywnym egzaminu w języku polskim


Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE, który na terytorium RP posiada zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej albo posiadający ważną Kartę Polaka lub któremu w RP nadano status uchodźcy – odbywa staż podyplomowy na zasadach obowiązujących obywateli polskich
Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE, który nie spełnia warunków, o których mowa w ustępie 3e ustawy, odbywa staż podyplomowy na podstawie umowy cywilnoprawnej o staż podyplomowy, zawartej z jednostką, o której mowa w art. 5 ust. 9 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w której to umowie określa się zakres wzajemnych zobowiązań na czas jego odbywania.

 

 Załączniki