Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

KASY FISKALNE 

KASY FISKALNE

data: wtorek, 07 luty 2017

Przypominamy, że od 1 stycznia 2017 r. na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2016 r. poz. 2177), lekarze i lekarze dentyści, którzy rozpoczynają udzielanie świadczeń zdrowotnych – usług medycznych na rzecz pacjentów (tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a nie rozliczają się z podmiotem leczniczym – nie wystawiają na jego rzecz rachunku lub faktury) obowiązani są zainstalować kasę fiskalną przed dniem rozpoczęcia sprzedaży usług medycznych.

Poprzednio, zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca grudnia 2016 r., na mocy rozporządzenia z 2014 r., lekarze i lekarze dentyści byli zwolnienie z obowiązku rejestrowania sprzedaży – usług medycznych przy pomocy kas fiskalnych przez okres dwóch miesięcy od miesiąca, w którym udzielili pierwszą taką usługę na rzecz pacjenta – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

W konsekwencji, obecnie lekarz i lekarze dentyści, obowiązani są posiadać kasę fiskalną od razu, wraz z rozpoczęciem swojej praktyki.

Ponadto, aktualnie obowiązujące rozporządzenie wprowadziło kilka nowych rozwiązań:
1.    zwolnione są usługi w zakresie opieki medycznej jeżeli świadczone są osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
2.    zwolnienie z obowiązku rejestrowania przy pomocy kasy jeśli spełnione są dwa warunki: Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę (lekarz, lekarz dentysta) otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. Drugi warunek to świadczenie usług w ten sposób, że usługodawca (lekarz, lekarz dentysta) porozumiewa się przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość lub taką właśnie drogą przesyła mu efekty swojej pracy.

W praktyce jedynie niewielka grupa lekarzy i lekarzy dentystów będzie mogła skorzystać z opisanych wyżej zwolnień. Zwolnienie opisane w punkcie 2 – najczęściej będzie dotyczyć telemedycyny o ile zapłata zostanie dokonana na rachunek bankowy, w SKOK albo za pośrednictwem poczty.

Katarzyna Różycka
radca prawny
Zespół Radców Prawnych ŚIL

 

KASY FISKALNE

08.05.2015

Przypominamy o zasadach użytkowania kasy fiskalnej

Lekarz/ lekarz dentysta posiadający kasę fiskalną obowiązany jest rejestrować każde świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjenta (nie dotyczy to przypadku gdy świadczenie realizowane jest w ramach NFZ lub gdy lekarz wystawia fakturę/rachunek innemu podmiotowi leczniczemu za jego wykonanie).

Jeżeli z przyczyn niezależnych od lekarza nie będzie można prowadzić ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, podatnik obowiązany jest ewidencjonować obrót przy pomocy rezerwowej kasy rejestrującej. W przypadku gdy ewidencjonowanie nie będzie możliwe przy pomocy kasy rezerwowej, podatnik nie może dokonywać świadczenia usług.

Ponadto, każdy lekarz posiadający kasę fiskalną jest obowiązany m.in. do:
- wydruku paragonu fiskalnego i wydawania go pacjentowi,
- zgłaszania serwisowi nieprawidłowości związanych z pracą kasy,
- zgłaszania kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego,
- przechowywania kopii dokumentów kasowych.

Przypominając najważniejsze informacje związane z użytkowaniem kas fiskalnych, warto również zwrócić uwagę na konsekwencje wynikające z nieewidencjonowania sprzedaży przy ich użyciu. Zgodnie z przepisem art. 111 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku stwierdzenia, że podatnik narusza obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

Ponadto, zgodnie z przepisem art. 60 § 4 Kodeksu karnego skarbowego, karze grzywny do 180 stawek dziennych podlega ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Ustawa o VAT w powołanym wyżej przepisie art. 111 ust. 2 przewiduje dodatkowo, że w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

Biorąc pod uwagę, konsekwencje, które mogą wyniknąć z braku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych, warto stosować się do ww. zasad związanych z użytkowaniem kas fiskalnych.

Katarzyna Różycka
radca prawny
Zespół Radców Prawnych ŚIL


 

16.03.2015

Odpowiedź Ministra Finansów na pismo Prezesa NIL w sprawie rozporządzenia MF ws. zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

 

Minister Finansów, w odpowiedzi na pismo Prezesa Hamankiewicza dot. wątpliwości związanych z posiadaniem przez lekarzy kas fiskalnych i ewidencjonowaniem przy ich pomocy określonych usług medycznych, wskazał, że:

1. lekarze wystawiający recepty pro auctore/ pro familiae oraz udzielający
nieodpłatnie świadczenia usług medycznych na rzecz innych osób
(niemieszących się w kręgu uprawnionych do uzyskania recepty pro familiae,
np. inni lekarze) nie muszą ewidencjonować takiej usługi przy pomocy kasy
fiskalnej.
Uzasadnieniem takie stanowiska było powołanie przez Ministra Finansów
okoliczności, że opodatkowuje się jedynie odpłatną dostawę/ odpłatne
świadczenie usług. W takiej sytuacji nie ma mowy o odpłatności, bo lekarz
nie pobiera od ww. osób opłaty za udzielenie porady kończącej się
wystawieniem recepty pro auctore/ pro familiae.
Po drugie, Minister podkreślił, że usługi medyczne udzielane przez lekarza w
ramach praktyki są zwolnione z VAT, więc kwestie VAT nie wpłyną w żaden
sposób na możliwość jego odliczenia czy konkurencyjność usług.

2. w zakresie praktyk lekarskich na wezwanie, w ramach których faktycznie
lekarz nie udziela świadczeń medycznych
– lekarze przy pomocy kasy fiskalnej mają obowiązek ewidencjonować sprzedaż
na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub
rolników ryczałtowych. Zdaniem Ministra koniecznym jest faktyczne udzielanie
świadczeń zdrowotnych (tj. dokonywanie sprzedaży). Jeśli lekarz ma praktykę
lekarską wpisaną do rejestru, a faktycznie z niej nie korzysta – nie
udziela świadczeń medycznych pacjentom – to nie ma obowiązku posiadania kasy
fiskalnej z tego tytułu.

opracowała
Katarzyna Różycka
radca prawny

 

 

KASY FISKALNE OD 2015 roku

data: środa, 19 listopad 2014
 
W dniu 7 listopada 2014 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r., poz. 1544, dalej jako rozporządzenie). Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa, wprowadzono dla usług z zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów obowiązek ewidencjonowania obrotu, a tym samym – posiadania kasy fiskalnej. Zgodnie z powołanym aktem prawnym lekarz posiadający praktykę lekarską, co do zasady, będzie musiał zakupić kasę fiskalną i ewidencjonować – przy jej pomocy – usługi medyczne.

Obecnie, do 31 grudnia 2014 r. większość lekarzy korzysta z dotychczas obowiązującego zwolnienia i nie posiada kasy fiskalnej.  Zwolnienie wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382).

W przypadku udzielania przez lekarza, również po dniu 31 grudnia 2014 r., świadczeń medycznych, z dniem 1 marca 2015 r.  traci moc dotychczasowe zwolnienie. Tym samym, od 1 marca 2015 r. lekarze będą mieć obowiązek posiadania kasy fiskalnej (§9 ust. 1 i 2 rozporządzenia).

Powyższe, nie dotyczy lekarzy, którzy ewidencjonują świadczenie usług medycznych za pomocą rachunku lub faktury wystawionej na rzecz podmiotów leczniczych. Dotyczy to lekarzy posiadających indywidualne praktyki lekarskie wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem. Ta grupa lekarzy nie musi posiadać kasy fiskalnej, bowiem nie dokonuje sprzedaży czy świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych. Lekarze prowadzący ww. praktyki lekarskie, którzy uzyskują przychody wyłącznie z kontraktu na pełnienie dyżurów zawartego ze szpitalem czy kontraktu z podmiotami leczniczymi (przychodniami, poradniami) nie muszą zakupić kasy fiskalnej, bo nie sprzedają usług osobom fizycznym ani rolnikom ryczałtowym.

W przypadku lekarzy, którzy założą praktykę lekarską po dniu 31 grudnia 2014 r., będą zwolnieni z ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym udzielono usług w zakresie opieki medycznej (§9 ust. 6 rozporządzenia). Po tym czasie, lekarze będą musieli ewidencjonować obrót za pomocą kasy fiskalnej.

W przypadku lekarzy, którzy przestali spełniać warunku do zwolnienia przed dniem 1 stycznia 2015 r. (tzn. przekroczyli uzyskiwany od pacjentów przychód powyżej 20.000 zł), mają obowiązek posiadania kasy fiskalnej w terminie wynikającym z rozporządzenia Ministra Finansów z 2012 r.

 

Lekarze, którzy posiadają zarejestrowaną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania a nie osiągają z niej żadnych przychodów, w razie wątpliwości co do obowiązku zainstalowania kasy fiskalnej są proszeni o kontakt z Izbą.

 

opracowała

Katarzyna Różycka

radca prawny


Informacja NIL o kasach fiskalnych

 

 

KASY FISKALNE

data: czwartek, 02 październik 2014

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach negatywnie ocenia projektowane zniesienie obowiązującego obecnie zwolnienia dla lekarzy i lekarzy dentystów od obowiązku posiadania kasy rejestrującej, w przypadku gdy obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczył kwoty 20.000 złotych.

STANOWISKO

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 1 października 2014r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia  25 września 2014 r.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach negatywnie ocenia projektowane zniesienie obowiązującego obecnie zwolnienia dla lekarzy i lekarzy dentystów od obowiązku posiadania kasy rejestrującej, w przypadku gdy obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczył kwoty 20.000 złotych.
Zobowiązanie lekarzy i lekarzy dentystów, których roczny obrót jest niższy od w/w progu kwotowego, do wprowadzenia kas rejestrujących stanowi dodatkowy koszt związany z nabyciem i użytkowaniem kas. Zmiana przepisów może spowodować, w przypadku niektórych lekarzy i lekarzy dentystów (np. emerytów i rencistów), podjęcie decyzji o zaniechaniu udzielania świadczeń, co niewątpliwie przyczyni się do ograniczenia w dostępie do fachowej i doświadczonej pomocy lekarskiej.
Prezydium ORL w Katowicach uważa, że należy utrzymać dotychczasowe zasady prowadzenia kas rejestrujących i w pełni popiera stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 30/14/P-VII z dnia 8 sierpnia 2014r. dotyczące tego problemu.


           Sekretarz                                                    Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                   Okręgowej Rady Lekarskiej

        Krystian Frey                                         Jacek Kozakiewicz


 

PARAGON FISKALNY

data: piątek, 27 wrzesień 2013

Koleżanki i Koledzy.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz.363) wprowadza od 1 października 2013 r. obowiązek stosowania w kasach fiskalnych bardziej szczegółowego  niż do tej pory,  nazewnictwa  udzielanych przez lekarzy i lekarzy dentystów usług. Do tej bowiem pory, w oparciu o uzyskiwane od Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach interpretacje indywidualne można było używać dla świadczonych usług ogólnej nazwy „usługa medyczna lecznicza”.

Odpowiadając na liczne zapytania kolegów i koleżanek lekarzy i lekarzy dentystów, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, uwzględniając informacje zawarte na stronie Ministerstwa Finansów, podaje poniżej katalog  przykładowego nazewnictwa  usług świadczonych w praktykach lekarskich i stomatologicznych, jakie w  zgodzie z w/w  rozporządzeniem  należy używać w  kasach fiskalnych.

 

W praktykach  lekarskich :

 

> porada lekarska
> porada lekarska zabiegowa
> wizyta kontrolna
> zabieg chirurgiczny
> zabieg profilaktyczny

> badanie diagnostyczne

 

W praktykach stomatologicznych :

 

> porada lekarska
> wizyta kontrolna
> leczenie zęba
> leczenie zęba kanałowe
> usunięcie zęba
> proteza ruchoma
> proteza stała
> naprawa protezy
> zabieg chirurgiczny
> zabieg profilaktyczny
> aparat ortodontyczny ruchomy
> aparat ortodontyczny stały
> badanie diagnostyczne

 

dodał

Rafał Kiełkowski

Wybierz pozycję