Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE 

 Obowiązki statystyczno–sprawozdawcze w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia

za rok 2018

 

Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (załącznik do rozporządzenia -  Dz. U. z roku 2016, poz. 1426 z późn. zm. - w części „zdrowie i ochrona zdrowia”) nakłada na podmioty wykonujące działalność leczniczą obowiązki w zakresie sporządzania i przekazywania sprawozdań statystycznych, w tym sprawozdań o symbolu MZ.

W związku z powyższym, Wydział Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, jako podmiot odpowiedzialny za działania w sferze sprawozdawczości statystycznej prowadzonej przez Ministra Zdrowia w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia na terenie województwa śląskiego, prosi o sporządzenie wybranych sprawozdań odpowiadających rodzajowi prowadzonej działalności przez podmioty wykonujące działalność leczniczą.

Platformą informatyczną służącą do wprowadzania i przekazywania danych ze sprawozdań MZ jest System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ). System  jest dostępny na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html

Poszczególne etapy pozwalające na rejestrację użytkownika oraz pracę w ww. systemie, zostały opisane i umieszczone na stronach internetowych:

Formularze sprawozdawcze dostępne są na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie: https://www.csioz.gov.pl/statystyka/formularze/ oraz  Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach: http://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/zdrowie-instytucje/formularze-mz

Ważne! Przy pierwszym logowaniu w okresie sprawozdawczym w SSOZ użytkownik
z danego podmiotu wypełnia ankietę, w której wskazuje poprzez zaznaczenie właściwych odpowiedzi  - aktualny zakres prowadzonej działalności. Prawidłowe wypełnienie ankiety jest podstawą przypisania w systemie dla danego podmiotu sprawozdań MZ, odpowiadających rodzajowi prowadzonej działalności.

 

Obowiązujące sprawozdania do przekazania do Wydziału Zdrowia ŚUW :

 • MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (podstawowej i specjalistycznej); termin przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 30 marca 2019 r. (tel. 32 20 77 605; knapike@katowice.uw.gov.pl; gnielkap@katowice.uw.gov.pl),

Uwaga. Sprawozdanie dotyczy działalności i pracujących w podstawowej i  specjalistycznej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej. W związku w potrzebą stabilizacji systemu rejestracji zachorowalności i chorobowości z powodu wybranych schorzeń, w sytuacji znaczących zmian w liczbie leczonych według rozpoznań w porównaniu do lat ubiegłych, proszę o pisemne podanie powodów tych zmian.

Sprawozdanie MZ-11 sporządzają podmioty udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych na podstawie kontraktów z NFZ, w tym również praktyki pielęgniarek i położnych mające kontrakty na opiekę profilaktyczną nad dziećmi  do lat 3. Zakres danych wykazywanych w sprawozdaniu zależy od zakresu działalności zakładu podmiotu leczniczego.

 • MZ-13 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc; termin przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 16 lutego 2019 r. (tel. 32 20 77 604,
  smialekm@katowice.uw.gov.pl)
 • MZ-14 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej;  termin przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 1 marca 2019 r. (tel.32 20 77 604, fularskir@katowice.uw.gov.pl )
 • MZ-15 - roczne sprawozdanie z działalności lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych; termin przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 28 lutego 2019 r. (tel.32 20 77 605, medreckia@katowice.uw.gov.pl ) .
 • MZ-19 – roczne sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego; termin przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 15 lutego 2019 r. (tel. 32 20 77 605, medreckia@katowice.uw.gov.pl).
 • MZ-24 - roczne sprawozdanie o ambulatoryjnym dokonywaniu przerywania ciąży; termin przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 15 lutego 2019 r. (tel. 32 20 77 604, smialekm@katowice.uw.gov.pl).
 • MZ-29 – sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego, termin przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 15 lutego 2019 r. (tel. 32 20 77 605, cembrzynskaa@katowice.uw.gov.pl ).
 • MZ-29 A – sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej; termin przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 15 lutego 2019 r. (tel. 32 20 77 604, smialekm@katowice.uw.gov.pl).
 • MZ-30 – roczne sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej; termin przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 15 lutego 2019 r. (tel. 32 20 77 604, fularskir@katowice.uw.gov.pl).
 • MZ-88 – roczne sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą; termin przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 1 marca 2019 r.
  (tel. 32 20 77 656, 32 20 77 602, piturai@katowice.uw.gov.pl, kowalskad@katowice.uw.gov.pl, sobczykw@katowice.uw.gov.pl ).
 • MZ-89 – roczne sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą; termin przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 1 marca 2019 r. (tel. 32 20 77 602, 32 20 70 656, piturai@katowice.uw.gov.pl, sobczykw@katowice.uw.gov.pl, kowalskad@katowice.uw.gov.pl ).

 

 

Przekazywanie danych w formie elektronicznej (obowiązkowo dla wszystkich podmiotów) następuje poprzez system: System Statystyki w Ochronie Zdrowia: https://ssoz.csioz.gov.pl

Sprawozdań typu MZ nie wypełniają praktyki zawodowe świadczące usługi wyłącznie  
w zakładzie podmiotu leczniczego.


Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące sprawozdań proszę kierować do Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej w Wydziale Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego –  tel. (32) 20 77 656,  20 77 602, 20 77 603, 20 77 604, 20 77 605; fax:  32 20 77 924 lub na adres poczty internetowej pracowników Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej. Informacje dotyczące obowiązków statystyczno-sprawozdawczych, w tym formularze sprawozdań MZ  do pobrania dostępne są na stronie internetowej:

 

Osobom zarządzającym podmiotami, pragnę zwrócić uwagę, że prawny obowiązek udziału w badaniach statystycznych wynika z przepisów ustawy dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1068 z późn. zm.) -  art. 57 wymienionej ustawy mówi: „Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym podlega grzywnie”. Również nierzetelne lub nieterminowe wykonywanie obowiązków sprawozdawczych związane jest ze stosowaniem sankcji, wynikających z cytowanej ustawy.

 

 

 


 Inne obowiązki sprawozdawcze poniżej w załączniku.

 

Załączniki