Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

PRZEWODNIK DLA LEKARZY WYSTAWIAJĄCYCH RECEPTY

data: piątek, 08 marzec 2013

 

W ostatnim okresie, w związku z wejściem w życie pod koniec grudnia 2012 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich oraz konieczności umieszczania od 1 stycznia 2013 r. dodatkowych kodów kreskowych na receptach, wielu lekarzy ma wątpliwości, jak powinna wyglądać recepta, na której mają zostać przepisane pacjentowi leki.

W odpowiedzi na liczne pytania skierowane do Zespołu Radców Prawnych ŚIL, jak i pracowników Izby, została przygotowana poniższa informacja, wyjaśniająca niektóre spośród możliwych sytuacji, w których lekarz wystawia pacjentowi receptę.


1.     Lekarz pracujący w podmiocie leczniczym, który posiada kontrakt z NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Do grupy lekarzy pracujących w podmiocie leczniczym (szpital/NZOZ/ poradnia/przychodnia) zalicza się lekarzy, którzy zawarli z tym podmiotem:
- umowy o pracę,
- umowy zlecenia,
- umowy kontraktowe/o współpracę/o udzielanie świadczeń zawarte w ramach prowadzonej przez tego lekarza praktyki lekarskiej.

W takiej sytuacji, prawo pacjenta do recepty refundowanej wynika z zawartej pomiędzy danym podmiotem leczniczym a właściwym oddziałem wojewódzkim NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Lekarz pracujący w takim podmiocie ma zapewniony przez ten podmiot dostęp do recept, na których w części dot. świadczeniodawcy umieszczone są dane tego podmiotu leczniczego, a w części dot. pacjenta – jego niezbędne dane. Lekarz wystawiając receptę, wpisuje najczęściej tylko dane dot. przepisywanych leków oraz datę wystawienia recepty i podpis. Wystawiona w takim podmiocie recepta zawierać będzie następujące kody kreskowe:
- unikalny numer identyfikujący receptę nadany przez NFZ,
- numer Regon świadczeniodawcy (czyli podmiotu leczniczego),
- numer prawa wykonywania zawodu lekarza wystawiającego receptę.

W przypadku posługiwania się przez dany podmiot leczniczy receptami, na których unikalny numer identyfikujący receptę rozpoczyna się od cyfr 01, recepta ta nie musi zawierać numeru Regon i numeru prawa wykonywania zawody w formie kodu kreskowego. Możliwość ta jest przewidziana jest jedynie do końca marca 2013 r.

Uwaga: w tej sytuacji bez znaczenia jest fakt, czy lekarz wystawiający receptę posiada indywidualną umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych


2.    Lekarz posiadający praktykę lekarską, który posiada kontrakt z NFZ na udzielanie świadczeń opieki 
       zdrowotnej

Sytuacja jest analogiczna, do tej opisanej w pkt. 1, z tą różnicą, iż stroną umowy zawartej z NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest lekarz posiadający praktykę lekarską (najczęściej indywidualną bądź indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską).

W tym przypadku, na recepcie w części dot. świadczeniodawcy będą umieszczone dane tej praktyki. W pozostałym zakresie, recepta powinna zawierać dane jak opisane w pkt. 1.


3.    Lekarz posiadający praktykę lekarską, który nie zawarł kontraktu z NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ale posiada umowę upoważniająca do wystawiania recept w ramach tej praktyki i recept pro auctore/pro familiae

Lekarz, który zawarł z właściwym oddziałem wojewódzkim NFZ umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowany (w skrócie – umowę o recepty), na tej podstawie ma możliwość wystawiania przyjmowanym pacjentom (na warunkach komercyjnych, tj. za odpłatnością) recept refundowanych.

Należy zwrócić uwagę, iż recepta ta w części dot. świadczeniodawcy – zawierać będzie dane osoby uprawnionej (czyli lekarza, który zawarł z NFZ umowę o recepty), a w dalszej części -  zawierać będzie pozostałe dane wymagane na recepcie (tj. informacje o pacjencie, leku). Ponadto, zawierać będzie w formie kodu kreskowego:
- unikalny numer identyfikujący receptę nadany przez NFZ,
- numer Regon osoby uprawnionej (lekarza posiadającego praktykę),
- numer prawa wykonywania zawodu lekarza wystawiającego receptę.

W przypadku wykorzystywania starych druków recept (możliwe jest to do końca marca 2013 r.), na których unikalny numer identyfikujący receptę rozpoczyna się od cyfr 01, wystarczające jest, by recepta ta zawierała w formie kodu kreskowego jedynie unikalny numer recepty. Nie jest wymagane na takich receptach umieszczanie w formie kodu kreskowego nr Regon i PWZ lekarza.

Wystawiając receptę dla siebie lub rodziny, lekarz może wpisać adnotację „pro auctore/pro familiae”. Jeśli adnotacja zostanie umieszczona, dane pacjenta mogą nie zawierać danych, które zamieszczone zostały na nadruku/pieczątce/naklejce z danymi osoby uprawnionej (czyli lekarza posiadającego umowę na recepty) – najczęściej będzie to dotyczyć imienia i nazwiska lekarza oraz adresu.
 

4.    Lekarz posiadający praktykę lekarska, który nie zawarł z NFZ zarówno umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jak i umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych


W tym przypadku, lekarz wystawiając pacjentowi receptę, wystawia ją jako tzw. receptę 100% i ogranicza się do umieszczenia na niej następujących danych:
•    w zakresie danych dot. pacjenta:
      -    imię i nazwisko, 
      -    adres,
      -    wiek – w przypadku pacjenta do lat 18,
•    data wystawienia recepty,
•    data realizacje recepty „od dnia”, a jeżeli nie dotyczy – znak „X”,
•    w zakresie danych dot. przepisanych leków/środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego/wyrobów medycznych:
      -    nazwy leku (nazwa lub nazwa międzynarodowa – powszechnie stosowana)
      -    postaci,
      -    dawki,
      -    ilości,
      -    sposobu dawkowania,
      -    dodatkowych adnotacji np.: Cito, nie zamieniać/NZ,
•    imię i nazwisko oraz numer prawa wykonywania zawodu lekarza;

Wystawiając receptę w takim przypadku, zaleca się stosowanie przez lekarzy wzorów recept opracowanych przez Naczelną Izbę Lekarską (dostępnych w siedzibie ŚIL do pobrania). Skorzystanie z tak przygotowanego wzoru, ułatwi realizację recept aptekarzom (utrudnienie może natomiast wystąpić, gdy lekarz wystawi receptę 100% na zwykłej kartce papieru, choć nie powinno być to powodem braku realizacji).


5.    Lekarz posiadający praktykę lekarską (indywidualną/indywidualna specjalistyczną praktykę lekarską – tzw. gabinet lub tzw. praktykę w podmiocie), posiadający zawartą w ramach tej praktyki umowę kontraktową/na świadczenie usług w podmiocie leczniczym oraz zawartą przez tego lekarza z NFZ umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych


Obecnie wielu lekarzy, posiadających praktykę stacjonarną (gabinet) lub tzw. praktykę w podmiocie, ma zawarte w ramach tych praktyk umowy o świadczenie usług zdrowotnych/umowy kontaktowe z podmiotami leczniczymi (np. szpitalami/ poradniami/ przychodniami). W sytuacji, gdy dany podmiot nie posiada umowy z NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, pacjenci przyjmowani są przez ten podmiot na warunkach komercyjnych (tj. za odpłatnością). Jeśli podmiot ten wymaga od lekarzy współpracujących, by pacjent, któremu udzielono porady – dostał receptę refundowaną, lekarz winien (aby mieć taką możliwość) zawrzeć z NFZ umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych, wskazując w tej umowie, iż w tym podmiocie leczniczym będzie wystawiał recepty refundowane. Dany podmiot leczniczy nie ma możliwości zawarcia z NFZ (bo przepisy nie przewidują tego)  umowy na wystawianie recept, na podstawie której lekarze współpracujący z tym podmiotem mogliby zyskać uprawnienie do wystawiania recept refundowanych.
 
W takim przypadku, na recepcie w części dot. świadczeniodawcy – zawarte będą dane lekarza posiadającego praktykę (osoby uprawnionej, jak zostało to wskazane w umowie z NFZ o recepty). Lekarz w takiej sytuacji, powinien pamiętać o prawidłowym wskazaniu adresu miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego - będzie to adres podmiotu leczniczego, z którym lekarz ma zawartą umowę o świadczenie usług zdrowotnych/umowę kontaktową a w którym przyjmuje pacjentów i wystawia im recepty.

W umowie o recepty lekarz powinien wskazać wszystkie miejsca, w których wystawia recepty refundowane:
-    w przypadku lekarza posiadającego tzw. gabinet – będzie to adres tej praktyki i adresy wszystkich podmiotów leczniczych, z którymi ma zawarte umowy o świadczenie usług zdrowotnych/umowy kontraktowe,
-    w przypadku lekarza posiadającego tzw. praktykę w podmiocie – adresy wszystkich podmiotów leczniczych, z którymi ma zawarte umowy o świadczenie usług zdrowotnych/umowy kontraktowe.  

W pozostałym zakresie, recepta będzie zawierać wszystkie inne dane, jakie powinny się znaleźć na recepcie refundowanej. W zakresie kodów kreskowych, recepta zawierać będzie wyrażony w ten sposób:
- unikalny numer identyfikujący receptę nadany przez NFZ,
- numer Regon lekarza posiadającego praktykę,
- numer PWZ lekarza.


6.    Lekarz, posiadający prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu, a zawarł z NFZ umowę upoważniającą do wystawiania recept pro auctore/pro familiae


Najczęściej sytuacja ta dotyczy lekarzy – emerytów lub tych lekarzy, którzy z różnych innych względów zaprzestali wykonywania zawodu, a nadal posiadają prawo wykonywania zawodu.
Jeśli lekarze należący do tej grupy zdecydowali się podpisać umowę z NFZ upoważniającą do wystawiania recept refundowanych, muszą na recepcie umieszczać adnotację „pro auctore/pro familiae”. W tym przypadku, dane pacjenta mogą nie zawierać danych, które zamieszczone zostały na nadruku/pieczątce/naklejce z danymi osoby uprawnionej (czyli lekarza posiadającego umowę na recepty) – najczęściej będzie to dotyczyć imienia i nazwiska lekarza oraz adresu.

W zakresie danych osoby uprawnionej, recepta zawierać będzie:
- imię i nazwisko lekarza,
- adres miejsca zamieszkania,
- numer telefonu,
- dziewięciocyfrowy numer umowy upoważniającej do wystawiania recept, rozpoczynający się od cyfr 98.
Recepta ta zawierać będzie w formie kodu kreskowego:
- unikalny numer identyfikujący receptę nadany przez NFZ,
- numer PWZ lekarza.
W pozostałym zakresie, recepta zawierać będzie wszystkie inne dane, które wymagane są na recepcie refundowanej.
 

Opr. Katarzyna Różycka
aplikant radcowski

 

 

dodał: Tomasz Gawlik

Załączniki