ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zamówienia na pełnienie funkcji inwestora zastępczego

ŚIL DAG.4429.2019.RW


ZAPYTANIE OFERTOWE


Śląska Izba Lekarska w Katowicach ul. Grażyńskiego 49a, tel. +48 (32) 6044251, adres e-mail: sekretariat@izba-lekarska.org.pl, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji inwestora zastępczego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie budynku Śląskiej Izby Lekarskiej do obowiązujących przepisów prawa budowlanego”.

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zastępstwa inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadania pn.: „Dostosowanie budynku Śląskiej Izby Lekarskiej do obowiązujących przepisów prawa budowlanego”.
Nieruchomość przy ul. Grażyńskiego 49a w Katowicach zabudowana jest dziewięciokondygnacyjnym budynkiem użyteczności publicznej z wiodącą funkcją biurowo-administracyjną.
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego.

Obiekt wybudowany 1980 r., a następnie rozbudowany w 2003 r.,
• kubatura: 16 311,31 m3,
• pow. zabudowy: 869,83 m2,
• pow. użytkowa: 3 133,75 m²,
• pow. użytkowa z wyłączeniem szachtów technicznych, klatek schodowych i komunikacji przynależnej: 2 746,53 m².
Zamawiający posiada Projekt budowlany budynku oraz decyzję o pozwoleniu na budowę,
z kompletem dokumentów można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego po uprzednim ustaleniu terminu.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
2. Wymagania Zamawiającego:
1) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Oferent zapozna się z wielobranżową dokumentacja projektową w siedzibie Zamawiającego po uprzednim ustaleniu terminu.

 

II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wymagania formalne:
1) Oferta musi być kompletna i przygotowana zgodnie z treścią niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO. Zaleca się przygotowanie oferty przy wykorzystaniu formularza, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania
2) Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim.
3) Każdy Wykonawca może w niniejszym postępowaniu złożyć tylko jedną ofertę.
4) Wskazane jest zapoznanie się z wymaganiami określonymi w niniejszym ZAPYTANIU OFERTOWYM. Wykonawca winien zdobyć wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
2. Oferta musi zawierać:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy o nazwie Oferta (w załączeniu do ZAPYTANIA OFERTOWEGO.).
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
3) Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy tj., osoby (osób) wymienionej we właściwym rejestrze lub innej osoby upoważnionej pisemnie do reprezentowania Wykonawcy (firmy).
4) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę.
5) Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

III. SKŁADANIE OFERT

Ofertę należy złożyć w Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach ul. Grażyńskiego 49a, w budynku siedziby Zamawiającego nie później niż do 06.09.2019r. z napisem lub tytułem:

OFERTA NA:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie budynku Śląskiej Izby Lekarskiej do obowiązujących przepisów prawa budowlanego”.

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Do czasu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze.


V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania niezbędnej wiedzy, doświadczenia i przygotowania zawodowego.
Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie i przygotowanie zawodowe w celu wykonania Zamówienia publicznego, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, zrealizował lub jest w trakcie realizacji co najmniej 3 (trzech) usług pełnienia nadzoru inwestorskiego przy budynku o kubaturze co najmniej 16.000 m³ , w tym co najmniej 1 (jednej) na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla jednostki dysponującej nieruchomościami użyteczności publicznej wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że prace te zostały wykonane należycie (np. referencje, poświadczenia, opinie, itp.).
3. Dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobą/osobami posiadającymi:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.


VI. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku wg formuły ''spełnia” "nie spełnia” na podstawie złożonego oświadczenia — ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zapytania ofertowego.
2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia - Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku wg formuły "spełnia” "nie spełnia” na podstawie złożonego oświadczenia ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zapytania ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi, że prace te zostały wykonane należycie (np. referencje, poświadczenia, opinie).
3. Potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia - Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku wg formuły "spełnia” "nie spełnia” na podstawie złożonego oświadczenia ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zapytania ofertowego.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przedłoży w dniu podpisania umowy wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z kserokopią wymaganych uprawnień, aktualny dokument o przynależności do okręgowej izby inżynierów budownictwa.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.


VII. WYBÓR WYKONAWCY I ZAWARCIE UMOWY

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom w niniejszym ZAPYTANIU OFERTOWYM oraz została uznana za najkorzystniejszą spośród ofert wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do Umowy z Wykonawcą zawiera załącznik nr 4 do niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
Zamawiający może odstąpić od postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podawania przyczyn.


VIII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Renata Wrońska – Dyrektor Biura ŚIL tel. 032 60-44-250 lub 251


  

Podmiot udostępniający informację Śląska Izba Lekarska
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-08-22
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2019-08-22
Ilość odsłon artykułu 58