UCHWAŁA NR 4/2011 ORL

UCHWAŁA NR 4/2011

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.

 

w sprawie: sposobu gospodarowania przez Śląską Izbę Lekarską w Katowicach
nieruchomością położoną w Sosnowcu przy ul. Szpaków 11


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach na podstawie art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2009 nr 219 poz. 1708), a także mając na uwadze fakt, że prowadzone przez Okręgową Radę Lekarską starania o pozyskanie odpowiedniej liczby lekarzy gotowych zamieszkać w Domu Lekarza Seniora w Sosnowcu nie dały rezultatu, oraz po uwzględnieniu wyników zleconej przez Okręgową Radę Lekarską ekspertyzy - Studium wykonalności dla obiektu – sposób gospodarowania nieruchomością budynkową zlokalizowaną z dnia 17 grudnia 2010 r. opracowanej przez Mariana Noconia,
Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach postanawia:

§1
Oddać w najem lub dzierżawę nieruchomość budynkową położoną w Sosnowcu przy ul. Szpaków 11 podmiotowi trzeciemu zastrzegając jednocześnie, iż pierwszeństwo w zakwaterowaniu w budynku mają lekarze seniorzy.

§2
Upoważnić Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do poszukiwania osób zainteresowanych zawarciem umowy najmu czy dzierżawy. W ramach upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej jest upoważnione w szczególności do zamieszczenia w prasie ogłoszenia dotyczącego możliwości wynajęcia lub wydzierżawienia budynku przy ul. Szpaków 11 w Sosnowcu, prowadzenia negocjacji z zainteresowanymi podmiotami oraz wskazania najkorzystniejszej oferty.

§3
Zobowiązać Skarbnika i Sekretarza ORL do realizacji niniejszej uchwały.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Prezesowi ORL.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz                                                               Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                              Okręgowej Rady Lekarskiej

Andrzej Postek                                                   Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2011-01-26
Wprowadził/Data wprowadzenia Rafał Kiełkowski 2011-09-09
Ilość odsłon artykułu 6595