UCHWAŁA Nr 188/2013 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 188/2013
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 15 maja 2013 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na zakup akwareli

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010), postanawia:

§1

1. Przeznaczyć kwotę w wysokości 35.000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) - ze środków budżetowych - na zakup akwareli dla członków Okręgowego Sądu Lekarskiego, Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz członków Okręgowej Rady Lekarskiej w związku z upływającą VI kadencją.
2. Przeznaczyć kwotę w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) - ze środków budżetowych - na zakup akwareli, która zostanie przekazana władzom Uniwersytetu Medycznego we Lwowie .

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

              Sekretarz                                                                       Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                      Okręgowej Rady Lekarskiej

        Andrzej Postek                                                          Jacek Kozakiewicz 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-05-15
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-07-17
Ilość odsłon artykułu 5338