UCHWAŁA Nr 5/2011 ORL

UCHWAŁA Nr 5/2011

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 23 lutego 2011 r.

 

w sprawie: powołania Komisji Organizacyjnej ORL w Katowicach.


Na podstawie §11 ust. 3 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej stanowiącego załącznik do uchwały nr 13/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach uchwala co następuje:

§1
Powołuje się Komisję Organizacyjną ORL w Katowicach, która działa jako stała komisja ORL.

§2
Do zadań Komisji Organizacyjnej ORL należy m.in.:
koordynowanie prac Okręgowej Rady Lekarskiej i jej Prezydium w zakresie integracji środowiska lekarskiego, w tym w organizacji spotkań, konferencji, sympozjów i szkoleń
przygotowywanie na polecenie ORL i jej Prezydium projektów uchwał, opinii i stanowisk
wykonywanie innych czynności wynikających z bieżącej działalności Śląskiej Izby Lekarskiej

§3
1.Na przewodniczącego Komisji Organizacyjnej ORL powołuje się Andrzeja Postka.
2.Do składu Komisji Organizacyjnej powołuje się: Halinę Borgiel-Marek, Jana Cieślickiego, Grzegorza Górala, Janusza Milejskiego, Jerzego Rdesa

§4
Komisja Organizacyjna obraduje w trybie i według zasad określonych w Ramowym regulaminie komisji Okręgowej Rady Lekarskiej stanowiącym załącznik do uchwały nr 13/2010 Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 27.03.2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

§5
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi ORL.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz                                                                         Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                         Okręgowej Rady Lekarskiej

Andrzej Postek                                                              Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2011-02-23
Wprowadził/Data wprowadzenia Rafał Kiełkowski 2011-09-09
Ilość odsłon artykułu 6675