UCHWAŁA Nr 42/2013 ORL

UCHWAŁA Nr 42/2013

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 11 września 2013 r.

 

w sprawie: zmiany umowy pożyczki udzielonej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie im. Prof. Jana Nielubowicza

 

§1

Zmienić umowę pożyczki zawartą z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie im. Jana Nielubowicza w zakresie określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§2

Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do podpisania aneksu do umowy pożyczki, którego szczegółowa treść stanowi załącznik niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekarskiej.

§4

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.
 


              Sekretarz                                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                                   Jacek Kozakiewicz

 

 

 

Załącznik
do uchwały nr 42/2013
ORL w Katowicach z dnia 11.09.2013 r.

ANEKS NR 1
DO UMOWY POŻYCZKI Z DNIA 16 CZERWCA 2010 R.

Zawarty w dniu  ……………... r. w Katowicach pomiędzy:
1. Śląską Izbą Lekarską w Katowicach z siedzibą przy ul. Grażyńskiego 49A, 40-126 Katowice, zwaną dalej "Pożyczkodawcą", reprezentowaną przez:                                                                                                                        Prezesa ORL - Jacka Kozakiewicza,                                                                
Skarbnika ORL – Jerzego Rdesa 
działających na podstawie uchwały Nr 42 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11.09.2013 r. w sprawie zmiany umowy pożyczki udzielonej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie im. Prof. Jana Nielubowicza
a
2. Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie z siedzibą w ul. Puławska 18,   02-512 Warszawa zwaną dalej "Pożyczkobiorcą", reprezentowaną przez:   Prezesa ORL – Mieczysława Szatanka,                                                                      
Skarbnika ORL – Andrzeja Sawoniego                                                                    
działających na podstawie uchwały  Nr ………. Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia ………………w sprawie zmiany umowy pożyczki od Śląskiej Izby Lekarskiej z siedzibą w Katowicach
o następującej treści: 

§1
Zmienia się §2 ust. 2 umowy, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
„Oprocentowanie pożyczonej kwoty będzie miało charakter zmienny i zostanie ustalone na poziomie wskaźnika Wibor+1,5 punktu procentowego z zastrzeżeniem dokonania waloryzacji po każdym okresie.”.

§2
Zmiana, o której mowa w §1 niniejszej umowy obowiązuje począwszy od … 2013 r.

§3
Pozostałe postanowienia umowy obowiązują bez zmian.

§4
Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, jeden dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie i jeden dla Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie. 

Pożyczkodawca:                                                                             Pożyczkobiorca:

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-09-11
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-10-20
Ilość odsłon artykułu 5173