UCHWAŁA Nr 39/2013 ORL

UCHWAŁA Nr 39/2013

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 11 września 2013 r.

 

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Koła Samorządu

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie §10 pkt. 5 i 6 ppkt. 1 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach stanowiącego załącznik do Uchwały nr 13/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w związku z §1 Uchwały nr 19/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie utworzenia Koła Samorządu Lekarzy na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z siedzibą w Zabrzu, uchwała co następuje:

§1
Udziela się Kołu Samorządu działającemu na terenie upoważnienie do podejmowania następujących działań:
1. reprezentowania i obrony interesów indywidualnych i zbiorowych członków koła;
2. negocjowania warunków pracy członków koła;
3. reprezentowania i ochrony zawodu lekarza wykonywanego przez członków Koła Samorządu;
4. integrowania środowiska lekarskiego zrzeszonego w Kole Samorządu.

§2
W zakresie spraw objętych niniejszą uchwałą oraz w ramach udzielonego pełnomocnictwa Koło Samorządu jest uprawnione do występowania wobec organów zakładu opieki zdrowotnej oraz związków zawodowych działających na terenie zakładu. Jednakże w sprawach dotyczących: ogólnych zasad wykonywania zawodu lekarza, obrony interesów wspólnych dla całego środowiska lekarskiego oraz w razie reprezentowania Koła Samorządu wobec władz państwowych, organów administracji publicznej oraz organów wymiaru sprawiedliwości Koło Samorządu zobowiązane jest przedłożyć projekt stanowiska albo pisma do akceptacji Okręgowej Radzie Lekarskiej.

§3
Zobowiązuje się Zarząd Koła Samorządu do informowania Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach o podjętych działaniach.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

           

             Sekretarz                                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                               Okręgowej Rady Lekarskiej

        Andrzej Postek                                                                  Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-09-11
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-10-22
Ilość odsłon artykułu 5305