UCHWAŁA Nr 262/2013 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 262/2013
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH
z dnia 21.08.2013 r.


w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust. 3 i art. 19c ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2005 r. Nr 226 poz. 1943, Nr 175 poz. 1461, Nr 117 poz. 790, Nr 191 poz. 1410, Nr 220, poz. 1600, z 2006 r.) i § 5 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa - po rozpatrzeniu wystąpienia Uniwersytetu Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Bankowa 12
o potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów i wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, uchwala się, co następuje:
§ 1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów określone w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w terminie od 01.10.2011r. do 30.09.2016r., na obszarze Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w przedmiocie i zakresie obejmującym kursy „Źródła prawa i jego wykładnia”, „Prawo medyczne”, „Etyka w działalności medycznej”, „Prawo karne”, „Prawo cywilne”, „Samorząd zawodowy i odpowiedzialność zawodowa”, „Podstawy prawa podatkowego”, „Prawo spółek”, „Ochrona zdrowia psychicznego”, „K.p.k. w postępowaniu przed sądem lekarskim”, „Prawo pracy”, „Błąd medyczny a niepowodzenie medyczne”, „Kontraktowanie w relacji z NFZ”, „Odpowiedzialność menedżera w ochronie zdrowia”, „Reklama w prawie medycznym i farmaceutycznym”, „Prawo europejskie”, na podstawie przedłożonego planu (programu) kształcenia, realizowanego w określonych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia kształcenia, oraz podlegającego, po jego zrealizowaniu, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia - przez Uniwersytet Śląski z siedzibą w Katowicach ul. Bankowa 12
§ 2
Wpisuje się organizatora kształcenia - Uniwersytet Śląski z siedzibą w Katowicach ul. Bankowa 12 do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, pod numerem 55-000104-003-0001.
§ 3
Wydaje się zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oznaczone numerem wymienionym w § 2.
§ 4
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania.
2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia, jako w całości uwzględniająca wniosek.
3. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej żądanie strony w całości.
 

 

              Sekretarz                                                                                              Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                            Okręgowej Rady Lekarskiej

        Andrzej Postek                                                                              Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-08-21
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-10-22
Ilość odsłon artykułu 4932