UCHWAŁA Nr 338/2013 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 338/2013

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 6 listopada 2013 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2011 r. Nr 277, poz. 1634) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze brak sprzeciwu Komisji Kształcenia ŚIL co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
- „Schorzenia laryngologiczne w praktyce lekarzy biegłych różnych specjalności”, który odbędzie się 19.11.2013r. – ze środków Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego
- „Nowoczesne technologie do redukcji odwodu ciała”, który odbędzie się 25.11.2013 – ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego oraz Komisji Stomatologicznej
- „Nowoczesne technologie do odnowy skóry”, który odbędzie się 25.11.2013 – ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego oraz Komisji Stomatologicznej
- „Laser ER:YAG w aplikaturze – przełom w chirurgii stomatologicznej”, który odbędzie się 25.11.2013 – ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego oraz Komisji Stomatologicznej
- „Poprawa kontroli glikemii – warsztaty część I”, który odbędzie się 14.11.2013– ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Poprawa kontroli glikemii – warsztaty część II”, który odbędzie się 21.11.2013– ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Medycyna i prawo w codziennej praktyce lekarza”, który odbędzie się 19.11.2013 – ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego

§2

Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3

Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.


§4

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Wiceprezesowi ORL Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

               Sekretarz                                                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                               Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                                                  Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-11-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-01-26
Ilość odsłon artykułu 4579