UCHWAŁA Nr 255/2011 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 255/2011

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 15 czerwca 2011 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. 
z 2008 r. Nr 136, poz. 857) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze brak sprzeciwu Komisji Kształcenia ŚIL co do realizacji szkolenia, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
- „Wpływ nowego rozporządzenia ministra zdrowia z 15.04.2011 na sposób orzekania
w sprawie stanu zdrowia kierowców z implikacjami dla lekarzy wszystkich specjalności”, który odbędzie się w dniu 21 czerwca 2011 - ze środków Zespołu ds. Orzekania i Opiniowania Sądowo-Lekarskiego
§2

Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3

Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Wiceprezesowi ORL Kol. Halinie Borgiel-Marek.                                                     

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zastępca Sekretarza                                                              Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

Krystian Frey                                                                        Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2011-06-15
Wprowadził/Data wprowadzenia Rafał Kiełkowski 2011-10-17
Ilość odsłon artykułu 6735