STANOWISKO NR 2 XXXIII OSWZL w sprawie przepisów prawa obowiązujących lekarzy

STANOWISKO nr 2

XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach
z dnia 7 grudnia 2013 r.

w sprawie przepisów prawa obowiązujących lekarzy


- Podkreślając poszanowanie dla prawa ustanowionego,
- uznając, że najwyższym nakazem etycznym dla lekarza jest dobro chorego salus aegroti suprema lex esto, a mechanizmy rynkowe, naciski społeczne, wymagania administracyjne nie zwalniają lekarza od przestrzegania tej zasady,
- przypominając o konstytucyjnym uprawnieniu samorządu lekarzy i lekarzy dentystów do udziału w procesie legislacyjnym,
- obserwując niekorzystne dla pacjentów i lekarzy zjawiska wynikające z wadliwie stanowionego prawa,
- wskazując, że właściwe funkcjonowanie opieki zdrowotnej w znacznym stopniu zależy od zaangażowania lekarzy i lekarzy dentystów,
- oczekując, że rządzący zaproponują rozwiązania, które zbliżą sytuację polskiego pacjenta do warunków świadczenia usług zdrowotnych zgodnie z aktualną widzą medyczną, a pracownikom ochrony zdrowia zapewnią godne warunki pracy

XXXIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach stwierdza, że obowiązujący system prawny nie realizuje celów zbudowania sprawnie działającego systemu opieki zdrowotnej na poziomie odpowiednim do oczekiwań społecznych, powstaje w sposób arbitralny wykluczający udział zainteresowanych grup społeczeństwa, został przygotowany bez współpracy ze środowiskiem medycznym, a w znacznej części wbrew jego opinii, poważnie zagraża warunkom wykonywania zawodu i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, wpływa na lekarzy zmuszając ich do zachowań niezgodnych z potrzebami pacjentów, może być dla lekarzy przyczyną konsekwencji administracyjnych w sądach powszechnych i korporacyjnych.
W związku z tym XXXIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach uważa, że: lekarz powinien przestrzegać prawa, ale również przyjąć na siebie ciężar obowiązku dążenia do zmiany wszystkich wymogów prawnych, które są sprzeczne z najlepiej pojętym interesem pacjenta. Lekarz nie może godzić się na pracę w każdych warunkach, w szczególności takich, które w jego ocenie prowadzą do istotnego pogorszenia jakości opieki i poziomu bezpieczeństwa pacjentów. Lekarze mają moralny obowiązek występować przeciwko przejawom ograniczenia podmiotowości pacjentów w przepisach prawa. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie systemu udzielania świadczeń zdrowotnych spoczywa na administracji państwowej, a udział samorządu w procesie legislacyjnym jest podstawą społeczeństwa obywatelskiego i siły demokratycznego państwa.
 

 

Sekretarz                                                                                                       Przewodniczący
XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-                                                        XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-
Wyborczego Zjazdu Lekarzy                                                                        Wyborczego Zjazdu Lekarzy

Gabriela Muś                                                                                                 Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2013-12-07
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-01-30
Ilość odsłon artykułu 4183