UCHWAŁA Nr 1/2014 ORL

UCHWAŁA Nr 1/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 8 stycznia 2014 r.

 

w sprawie: ustalenia liczby Wiceprezesów i składu Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

 

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz.1708), §3 ust. 3 i 4 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały nr 13/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oraz §11 ust. 4 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29.01.2010 r., Okręgowa Rada Lekarska uchwala co następuje:

§1

1. Ustalić, iż Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach będzie miała 2 Wiceprezesów Okręgowej Rady Lekarskiej, w tym 1 lekarza dentystę.
2. Ustala się, że Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach składa się z 14 osób, w tym Prezesa, 2 Wiceprezesów, Sekretarza, Zastępcy Sekretarza, Skarbnika i 8 członków Prezydium ORL w Katowicach - w tym co najmniej 1 lekarza dentystę.

§2

Traci moc uchwała Okręgowej Rady Lekarskiej Nr 42/2009 z dnia 16.12.2009 r.
w sprawie ustalenia liczby Zastępców Przewodniczącego ORL w Katowicach.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

               Sekretarz                                                                                           Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                           Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                                            Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-01-08
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-04-04
Ilość odsłon artykułu 4788