UCHWAŁA Nr 38/2014 Prezydium ORL

UCHWAŁA NR 38/2014

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 15 stycznia 2014 r.

 

w sprawie: trybu postępowania w sprawach o zwrot utraconych przez członków ŚIL
wynagrodzeń w związku wykonywaniem przez nich czynności na rzecz
samorządu lekarskiego


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach na podstawie §1 pkt. 21 uchwały ORL sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Nr 5/2014 z dnia 8.01.2014 roku w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), postanawia:

§1

Członkowi Śląskiej Izby Lekarskiej, który w związku z wykonywaniem czynności na rzecz samorządu lekarskiego pozbawiony został przez swojego pracodawcę całości lub części należnego mu wynagrodzenia wypłacana jest rekompensata w wysokości utraconego wynagrodzenia, na zasadach i w trybie niżej ustalonym.

§2

1. Rekompensata wypłacana jest na pisemny wniosek członka, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wypłata rekompensaty za wynagrodzenia utracone w danym miesiącu kalendarzowym następuję w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
3. Prawo do otrzymania rekompensaty wygasa, jeżeli wniosek o jej wypłatę nie został prawidłowo złożony przed upływem dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych po miesiącu w którym doszło do pozbawienia członka części lub całości wynagrodzenia.
4. Wniosek po zaopiniowaniu przez Sekretarza ORL i zaakceptowaniu przez Prezesa ORL przekazywany jest do księgowości Biura ŚIL do realizacji.
5. Wnioski o rekompensatę składane przez członków, którzy utracili wynagrodzenie w związku z wykonywaniem czynności na potrzeby OROZ lub OSL składane są za pośrednictwem tych organów.

§3

Wypłaty rekompensat następują w ciężar odpowiednio; Okręgowej Rady Lekarskiej. Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej lub Okręgowego Sadu Lekarskiego

 


§4

Członek, któremu odmówiono wypłaty rekompensaty może w terminie siedmiu dni od daty otrzymania informacji o odmowie, wystąpić do Prezydium ORL o ponowne rozpatrzenie jego wniosku. Decyzja Prezydium ORL jest ostateczna.

§5

Uprawnienie do żądania wypłaty rekompensaty nie przysługuje członkom otrzymującym wynagrodzenie z tytułu pełnionych w samorządzie funkcji.

§6

Zobowiązać Skarbnika ORL w Katowicach do oddzielnego ewidencjonowania wydatków ŚIL z tytułu wypłacanych rekompensat.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzeń utraconych po 1 styczniu 2014 roku.
 

 

 

               Sekretarz                                                                            Wiceprezes    

Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                                       Rafał Kiełkowski 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2014-01-15
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-04-12
Ilość odsłon artykułu 4411