UCHWAŁA Nr 66/2014 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 66/2014
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 29 stycznia 2014 r.

 

w sprawie: udzielenia pomocy charytatywnej.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 19 i 23 w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. (Dz. U. Nr 219
poz. 1708) o izbach lekarskich i na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały ORL Nr 14/2000 z dn. 7.11.2000 r. w sprawie upoważnienia Prezydium ORL
do podejmowania uchwał w sprawie udzielenia pomocy charytatywnej, postanawia:

§1

Z funduszu przeznaczonego na działalność charytatywną przekazać kwotę:
- 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) na zakup środków pomocy
dla poszkodowanych w trakcie protestów na Ukrainie.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do przekazania kwoty.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

               Sekretarz                                                                                       Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                        Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                                            Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-01-29
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-04-12
Ilość odsłon artykułu 4468