UCHWAŁA NR 6/2014 XXXIV OZL

UCHWAŁA NR 6/2014

XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 5 kwietnia 2014r.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku za rok 2013.


XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach działając na podstawie art. 53 ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330) postanawia:

§1
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2013, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
Zatwierdzić bilans za rok 2013 wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 28.122.230,17 PLN.

§3
Zatwierdzić rachunek zysków i strat za rok 2013, dodatni wynik finansowy w wysokości 634.076,03 PLN przeznaczyć na działalność statutową ŚIL.

§4
Dokonać podziału zysku za 2013r w wysokości 634.076,03 PLN w następujący sposób:
1. Równowartość kwoty odsetek od pożyczek udzielonych z funduszu socjalnego pożyczkowego w wysokości 219.188,90 PLN przeznaczyć na zasilenie w/w funduszu.
2. Równowartość kwoty odsetek od udzielonych pożyczek na kształcenie w wysokości 344,45 PLN przeznaczyć na zasilenie funduszu kształcenia
3. Pomniejszyć fundusz celowy-pomocy społecznej o kwotę 165.211 PLN (koszty obsługi funduszu).
4. Pomniejszyć o kwotę 175.432,47 PLN fundusz celowy prywatnych gabinetów.
5. Różnicę z podziału zysku w wysokości 755.186,15 PLN przeznaczyć na zasilenie funduszu zasadniczego.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

 
                     Sekretarz                                                                                    Przewodniczący
XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                            XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
                Gabriela Muś                                                                                 Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2014-04-05
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-04-19
Ilość odsłon artykułu 4385