APEL NR 8 XXXIV OZL w sprawie utworzenia funduszu przezn. na ochronę wizerunku lekarza

APEL nr 8
XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 5 kwietnia 2014r.
do Naczelnej Rady Lekarskiej i okręgowych izb lekarskich


XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej i okręgowych izb lekarskich o podjęcie działań mających na celu utworzenie celowego funduszu przeznaczonego na ochronę wizerunku zawodu lekarza a także zobowiązania okręgowych izb lekarskich do odprowadzania kwoty w wysokości 1 zł z każdej składki członkowskiej na ten cel.
Wydatki te powinny być w szczególności przeznaczone na:
1) Zatrudnienie profesjonalnych dziennikarzy zobowiązanych do rzetelnego informowania społeczeństwa o wszelkich problemach związanych z funkcjonowaniem ochrony zdrowia w Polsce
2) Uruchomienie i prowadzenie na bieżąco specjalnej strony internetowej dostępnej ogółowi społeczeństwa w celu stałego informowania o systemie opieki zdrowotnej i szybkiego reagowania na wszelkie zarzuty skierowane w mediach przeciwko lekarzom
3) Opłacanie kilkusekundowych reklam w TV nakierowujących opinię publiczną na w/w stronę internetową.
UZASADNIENIE
W ostatnich latach, a szczególnie w ostatnich kilkunastu miesiącach zaznacza się wyraźnie w naszym kraju narastający kryzys zaufania do zawodu lekarza. Zawód lekarza był, jest i nadal powinien być zawodem zaufania publicznego. Nagonka medialna prowadzona i wycelowana przeciwko lekarzom przez polityków i rządzących jest niczym nieuzasadniona i powinna być w radykalny sposób powstrzymana. Nieustanna krytyka ze strony dziennikarzy skierowana przeciwko lekarzom wyraźnie uderza w wizerunek lekarza i prowadzi do upadku autorytetu lekarza w naszym społeczeństwie. Należy także zwrócić uwagę na to, iż ta celowa kampania przeciwko lekarzom jest najczęściej nieobiektywna i jednostronna, a przede wszystkim niesprawiedliwa. Ponadto społeczeństwo nie zostało i nadal nie jest w należyty sposób informowane ani o zasadach na jakich jest oparty system ochrony zdrowotnej w Polsce, ani o tym jak ten system faktycznie funkcjonuje w polskich realiach. Nie ma także ogólnodostępnej informacji w mediach o zasadach finansowania przez budżet państwa poszczególnych jednostek ochrony zdrowia, tj. poradni podstawowej opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznych, szpitali i klinik oraz o kosztach jakie ponosi podatnik z racji utworzenia i funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia. Rządzący, za wszelką cenę starają się obarczyć nasze środowisko winą za nieodpowiednio funkcjonujący system. Tak dalej być nie może. Nasza korporacja zawodowa musi w sposób zdecydowany, ale zarazem bardzo przemyślany rozpocząć jak najszybciej przeciwstawną kampanię medialną, która doprowadzi do istotnej poprawy wizerunku i odbudowy autorytetu lekarza w społeczeństwie. Aby móc to przeprowadzić i aby taka kampania była skuteczna, są potrzebne duże nakłady finansowe. Pomysłem na pozyskanie środków finansowych na ten cel jest właśnie stworzenie specjalnego, centralnego funduszu, pozostającego w gestii Naczelnej Rady Lekarskiej, składającego się z comiesięcznych wpływów ze składek członkowskich w wysokości 1 zł z każdej zapłaconej składki. Fundusze te byłyby spożytkowane i rozdysponowane w sposób wymieniony wyżej w apelu. Naszej korporacji nie stać bowiem na wykupienie czasu antenowego w TV, ani w Radio. Natomiast wywiady i wystąpienia w mediach, do których są zapraszani nasi przedstawiciele reprezentujący korporację zawodową są absolutnie niewystarczające. Kampanią informacyjną muszą się zająć prawdziwi profesjonaliści, dziennikarze i socjotechnicy, specjalnie szkoleni w zakresie kształtowania opinii publicznej. Dopiero wtedy gdy samorząd lekarski zdobędzie znaczącą siłę medialną, zarysuje się szansa, że politycy i rządzący zaczną liczyć się z opinią naszego środowiska.

 

 
                     Sekretarz                                                                                    Przewodniczący
XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                            XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
                Gabriela Muś                                                                                 Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2014-04-05
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-04-19
Ilość odsłon artykułu 3496