UCHWAŁA Nr 137/2014 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 137/2014
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 26 marca 2014 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na organizację konferencji

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

Przeznaczyć kwotę w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) –
ze środków budżetowych - na organizację konferencji „Lekarze a prawnicy”, która odbędzie się 25 kwietnia 2014 r. w Katowicach.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                Sekretarz                                                                             Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                               Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                                 Jacek Kozakiewicz 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-03-26
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-06-28
Ilość odsłon artykułu 4130