UCHWAŁA Nr 61/2014 ORL

UCHWAŁA Nr 61/2014

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 17 września 2014 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 8/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie ujednolicenia zasad nadawania odznaczeń, medali i wyróżnień
w Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach na podstawie art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708) postanawia co następuje:

§1
1. W §2 uchwały nr 8/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie ujednolicenia zasad nadawania odznaczeń, medali i wyróżnień w Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach dodaje się pkt. 4 o następującej treści:
„ 4. medal Śląskiej Izby Lekarskiej, zwany dalej „Medalem Izby”.
2. W uchwale nr 8/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie ujednolicenia zasad nadawania odznaczeń, medali i wyróżnień w Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach dodaje się § 9 o następującej treści:
„Uchwała nie obejmuje Wyróżnienia „Zasłużony Nauczyciel Lekarzy” i zasad jego przyznawania ustanowionych w oparciu o uchwałę nr 41/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 11 września 2013 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu przyznawania Wyróżnienia „Zasłużony Nauczyciel Lekarzy” .

§2
1. Uchyla się regulamin nadawania Odznaczeń, Medali i Wyróżnień w Śląskiej Izbie Lekarskiej, stanowiącym załącznik do uchwały nr 8/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.
2. Uchwala się regulamin nadawania Odznaczeń, Medali i Wyróżnień w Śląskiej Izbie Lekarskiej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3
W pozostałym zakresie uchwała nr 8/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie ujednolicenia zasad nadawania odznaczeń, medali i wyróżnień w Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach pozostaje bez zmian.

§4
Realizację uchwały powierzyć Sekretarzowi Okręgowej Rady lekarskiej w Katowicach.

§5
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


               Sekretarz                                                                      Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                      Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                        Jacek Kozakiewicz

 

 

Regulamin nadawania Odznaczeń, Medali i Wyróżnień
w Śląskiej Izbie Lekarskiej


§1

1. Odznaczenie Zasłużony dla lekarzy Pro Medico przyznawane jest lekarzom i lekarzom dentystom oraz innym osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla środowiska samorządu lekarskiego.
2. Wyróżnienie Wawrzyn Lekarski przyznawane jest lekarzom i lekarzom dentystom oraz innym osobom i instytucjom za wybitne osiągnięcia.
3. Medal za wybitne osiągnięcia pozamedyczne przyznawany jest lekarzom i lekarzom dentystom, którzy rozsławiają dobre imię ŚIL w dziedzinach pozamedycznych takich jak: kultura, sztuka, sport i działalność charytatywna.
4. Medal Śląskiej Izby Lekarskiej przyznawany jest instytucjom oraz osobom fizycznym spoza środowiska lekarskiego, działającym w sferze zawodowej, społecznej i prywatnej dla dobra śląskiego samorządu lekarskiego.
5. Odznaczenie, Wyróżnienie i Medal przyznaje Kapituła Odznaczeń, Medali i Wyróżnień, zwana dalej Kapitułą.

§2

Kapitułę stanowią:
1. Prezes ORL - Kanclerz,
2. Wiceprezesi ORL - Wicekanclerze,
3. Przewodniczący, prezesi ORL poprzednich kadencji.
4. Sekretarz ORL – Sekretarz Kapituły,
5. Przewodniczący Komisji ds. Etyki Lekarskiej,
6. Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
7. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

§3

1. Wszczęcie postępowania o nadanie Odznaczenia, Wyróżnienia i Medalu następuje na podstawie złożonego wniosku.
2. Wnioski o nadanie Odznaczenia, Wyróżnienia i Medalu mogą składać członkowie i organy Śląskiej Izby Lekarskiej.
3. Wzór wniosku o nadanie
a. Odznaczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu,
b. Wyróżnienia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu,
c. Medalu stanowi załącznik nr 3 i 4 do Regulaminu.
4. Osoby, które otrzymały Odznaczenie, Wyróżnienie lub Medal, o którym mowa w §1 ust. 1-3, zwane dalej "Odznaczonymi", mogą popierać kandydaturę, zgłoszoną we wniosku, o którym mowa w ust. 1, wystawiając list promocyjny. Wzór listu promocyjnego stanowi załącznik Nr 5 do Regulaminu.
5. Do zadań Kapituły należy:
a. przyjmowanie wniosków i ocena ich kompletności,
b. dokonywanie analizy działalności kandydata.


§4

1. Kapituła zbiera się co najmniej jeden raz w roku na wniosek Kanclerza w celu rozpatrzenia złożonych wniosków i podjęcia uchwały o nadaniu Odznaczeń, Wyróżnień i Medali.
2. Dla ważności uchwał podejmowanych przez Kapitułę w przedmiocie przyznania Odznaczenia, Wyróżnienia lub Medalu wymagana jest obecność co najmniej 3/4 ogólnej liczby członków Kapituły.
3. Uchwały w sprawie przyznania Odznaczeń, Wyróżnień i Medali podejmowane są w głosowaniu tajnym.
4. Wyróżnienie lub Medal przyznawane jest osobom lub instytucjom, które w głosowaniu otrzymały nie mniej niż 75% głosów osób uczestniczących w głosowaniu.
5. Odznaczenia, w ilości nie większej niż 10 w roku kalendarzowym przyznawane są osobom, które w głosowaniu otrzymały kolejno największą liczbę głosów, nie mniejszą niż 75% głosów osób uczestniczących w głosowaniu.
6. Kanclerz Kapituły lub osoba przez niego wyznaczona wręcza Odznaczenia, Medale i Wyróżnienia na Zjeździe Lekarzy lub podczas innych uroczystości izbowych.

§5

Interpretacji regulaminu na potrzeby toczących się postępowań dokonuje Kapituła w głosowaniu jawnym.

§6

Niniejszy Regulamin nie dotyczy zasad przyznawania Wyróżnienia „Zasłużony Nauczyciel Lekarzy” zawartych w Regulaminie ustanowionym na podstawie uchwały nr 41/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 11 września 2013 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu przyznawania Wyróżnienia „Zasłużony Nauczyciel Lekarzy”.

 


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-09-17
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-11-15
Ilość odsłon artykułu 3764