UCHWAŁA Nr 69/2014 ORL

UCHWAŁA Nr 69/2014

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 22 października 2014 r.

 

w sprawie: ustalenia wysokości i oprocentowania pożyczki pieniężnej z funduszu socjalnego


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, działając na podstawie art. 5 pkt. 19 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708, z późn. zm.) realizując zasady ustalone w Regulaminie przyznawania pożyczek pieniężnych stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały Nr 16/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2013 r. postanawia:

§1
1. Ustalić maksymalną wysokość pożyczki z funduszu celowego (socjalnego) na kwotę 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W uzasadnionych przypadkach ustala się maksymalna wysokość pożyczki z funduszu celowego (socjalnego) na kwotę 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

§2
Wysokość odsetek od udzielonych pożyczek ustala się na 2,0 % w stosunku rocznym od kwoty udzielonej pożyczki.

§3
Zobowiązuje się Komisję ds. Socjalno-Bytowych do przestrzegania ustalonych warunków przyznawania pożyczek z funduszu celowego (socjalnego).

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Skarbnikowi ORL w Katowicach i Głównemu Księgowemu.

§5
1. Uchyla się uchwałę nr 7/2005 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie: ustalenia wysokości pożyczki pieniężnej z funduszu socjalnego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2014r.
3. Wnioski o udzielenie pożyczek złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, rozpatruje się na dotychczasowych zasadach.

 

                Sekretarz                                                                                           Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                            Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                                               Jacek Kozakiewicz

 

 


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-10-22
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-11-15
Ilość odsłon artykułu 4121