UCHWAŁA Nr 71/2014 ORL

UCHWAŁA Nr 71/2014

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 22 października 2014 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 44/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wsparcia finansowego dla lekarzy seniorów


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 25 pkt 4 i 5 w związku z art. 5 pkt 19 i 23 oraz art. 9 pkt 3d ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich postanawia wprowadzić następujące zmiany:

§1

§ 1 uchwały nr 44/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wsparcia finansowego dla lekarzy seniorów otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Przyznać jednorazowe wsparcie finansowe (zapomogę losową) lekarzom i lekarzom dentystom w wysokości 1000 zł, którzy będąc członkami Śląskiej Izby Lekarskiej ukończyli 85 rok życia, a dotychczas nie zostało im przyznane wsparcie finansowe za ukończenie 90 roku życia.”

§2

W pozostałym zakresie uchwała nr 44/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 14 września 2011 r. obowiązuje bez zmian.

§3

Ustala się tekst jednolity uchwały nr 44/2011 r. Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 14 września 2011 r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

                Sekretarz                                                                                      Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                       Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                                         Jacek Kozakiewicz

 

 

Załącznik nr 1
do uchwały ORL 71/2014
z dnia 22.10.2014 r.

UCHWAŁA NR 44/2011

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 września 2011 r.

 

w sprawie: wsparcia finansowego dla lekarzy seniorów

Na podstawie art. 25 pkt 4 i 5 w związku z art. 5 pkt 19 i 23 oraz art. 9 pkt 3d ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, oraz zgodnie z wnioskiem Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów, która zwróciła się o udzielnie wsparcia finansowego (zapomogi losowej) dla Koleżanek i Kolegów lekarzy, którzy ukończyli 90 lat, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach postanawia:

§1
Przyznać jednorazowe wsparcie finansowe (zapomogę losową) lekarzom i lekarzom dentystom w wysokości 1000 zł, którzy będąc członkami Śląskiej Izby Lekarskiej ukończyli 85 rok życia, a dotychczas nie zostało im przyznane wsparcie finansowe za ukończenie 90 roku życia

§2
Wsparcie finansowe przyznawane jest na podstawie każdorazowego wniosku Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów. Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów składa wniosek w sprawie udzielenia wsparcia finansowego raz na kwartał.

§3
Formę przekazania wsparcia finansowego uprawnionemu członkowi ŚIL ustala każdorazowo Prezes ORL stosownie do okoliczności.

§4
Wzmiankę o przekazaniu wsparcia finansowego włącza się do akt rejestrowych uprawnionego członka ŚIL.

§5
Realizację uchwały powierza się Skarbnikowi ORL.

§6
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezesowi ORL.

§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-10-22
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-11-15
Ilość odsłon artykułu 4109