UCHWAŁA Nr 283/2014 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 283/2014
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 10 września 2014 r.

 

w sprawie: wyboru oferty na przeprowadzenie modernizacji parkingu
przy Domu Lekarza

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

1. Dokonać wyboru oferty złożonej przez Pana Hilarego Szulika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FHU „Szulik” z siedzibą w Żorach, NIP: 651-102-00-01, na przeprowadzenie modernizacji pozostałej części parkingu przy Domu Lekarza usytuowanym przy ul. Grażyńskiego 49a w Katowicach i ustalić, że wartość przedmiotu umowy nie może przekroczyć 193.200 zł netto.
2. Upoważnić Kol. Rafała Kiełkowskiego do podjęcia negocjacji dotyczących treści umowy na wykonanie prac modernizacyjnych parkingu przy Domu Lekarza.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

            Z-ca Sekretarza                                                                    Prezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej                                          Okręgowej Rady Lekarskiej

           Danuta Korniak                                                           Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-09-10
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-11-15
Ilość odsłon artykułu 4026