UCHWAŁA Nr 330/2014 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 330/2014

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 22 października 2014 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia listy koordynatorów staży podyplomowych.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach na podstawie §7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.09.2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2014 poz. 474) oraz na podstawie art. 5 pkt. 3, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U.
Nr 219, poz. 1708), zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (Uchwała ORL w Katowicach Nr 5/2014) uchwala co następuje:

§1

Prezydium ORL zatwierdza listę koordynatorów staży podyplomowych wyszczególnionych w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Realizację niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Zespołu ds. staży podyplomowych.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierza się Prezesowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

              Sekretarz                                                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                              Okręgowej Rady Lekarskiej


          Krystian Frey                                                                                   Jacek Kozakiewicz                     

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-10-22
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-11-29
Ilość odsłon artykułu 3885