UCHWAŁA Nr 76/2014 ORL

UCHWAŁA Nr 76/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 19 listopada 2014 r.

 

w sprawie: upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
do dochodzenia na drodze sądowej należności od Skarbu Państwa - Ministra
Zdrowia w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą rzeczywiście
poniesionych przez Śląską Izbę Lekarską kosztów a przekazaną
przez Ministra kwotą dotacji

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2009 r., nr 219 poz. 1708), postanawia:

§1
Upoważnić Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do:
1. dochodzenia na drodze sądowej (zawezwanie do próby ugodowej) należności od Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą rzeczywiście poniesionych przez Śląską Izbę Lekarską kosztów a przekazaną przez Ministra kwotą dotacji za lata 2011 i 2012,
2. zlecenia prowadzenia sprawy wybranemu pełnomocnikowi procesowemu i ustalenie warunków finansowych takiego zlecenia,
3. dokonania niezbędnych opłat sądowych związanych z postępowaniem sądowym przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Zdrowia.

§2
Zobowiązać pracowników Biura Śląskiej Izby Lekarskiej do przygotowania dokumentów źródłowych stanowiących podstawę dochodzenia roszczeń przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Zdrowia.

§3
Nadzór nad realizacja uchwały powierza się Prezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                Sekretarz                                                                                  Prezes            
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                                    Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-11-19
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-01-24
Ilość odsłon artykułu 3838