UCHWAŁA Nr 85/2014 ORL

UCHWAŁA Nr 85/2014

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 17 grudnia 2014 r.

 

w sprawie: nagrody za uzyskanie dyplomu specjalisty


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach na podstawie na podstawie art. 25 pkt 4 i 5 w zw. z art. 5 pkt 19 i 23 oraz art. 9 pkt 3a i 3d ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708 ze zm.) uchwala, co następuje:

§1
Ustanawia się następujące nagrody za uzyskanie tytułu specjalisty:
- nagrodę wysokości 1.200,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy po dniu 1.01.2015r. uzyskali tytuł specjalisty w dziedzinie podstawowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
- nagrodę w wysokości 1.000,00 zł dla lekarzy, którzy po dniu 1.01.2015r. uzyskali tytuł specjalisty w dziedzinie szczegółowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2
Nagrody, o których mowa w §1, przyznawane są lekarzom, którzy wypełniają obowiązki wynikające z przynależności do Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach.

§3
Tryb występowania z wnioskiem o przyznanie nagrody oraz jej wypłaty ustali Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

§4
Realizację uchwały powierza się Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego.

§5
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

§ 6
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.
2. Uchyla się uchwałę nr 13/2010 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie nagrody za uzyskanie dyplomu specjalisty w dziedzinie podstawowej.


 

 

 

                Sekretarz                                                                                  Prezes            
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                                    Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-12-17
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-01-24
Ilość odsłon artykułu 4237