UCHWAŁA Nr 86/2014 ORL

UCHWAŁA Nr 86/2014

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 17 grudnia 2014 r.

 

w sprawie: zasiłku z tytułu narodzin dziecka

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 25 pkt. 4 i 5 w związku z art. 5 pkt. 19 i 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), postanawia:

§1
Ustanowić zasiłek z tytułu narodzin dziecka w wysokości 1.000,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów – członków Śląskiej Izby Lekarskiej.
§2
Zasiłek, o którym mowa w §1, przyznawany jest z tytułu żywo narodzonego po 1 stycznia 2015 r. dziecka. Zasiłek przyznawany jest przez Komisję Socjalno-Bytową Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach po spełnieniu przez uprawnionych lekarzy i lekarzy dentystów następujących warunków:
1. wniosek o przyznanie i wypłatę zasiłku należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od urodzenia się dziecka,
2. do wniosku należy dołączyć kopię aktu urodzenia dziecka, z którego wynika, że wnioskodawca jest rodzicem dziecka,
3. warunkiem otrzymania zasiłku jest opłacanie składek członkowskich na bieżąco i nie posiadania w tej kwestii zaległości na rzecz ŚIL.

§3
W przypadkach nieuregulowanych z uchwale, wniosek lekarza lub lekarza dentysty pozostawia się do decyzji Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

§4
Realizację uchwały powierza się Komisji Socjalno-Bytowej ORL w Katowicach.

§5
Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierza się Skarbnikowi ORL w Katowicach.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
 

 

                Sekretarz                                                                                  Prezes            
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                                    Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-12-17
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-01-24
Ilość odsłon artykułu 4019