UCHWAŁA Nr 29/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 29/2012
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 18 stycznia 2012 r.
w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na wymianę okien.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwala ORL nr 2/2010), postanawia:

§1

Przeznaczyć kwotę w wysokości 8.100 zł brutto (słownie: osiem tysięcy sto złotych 00/100) - ze środków budżetowych - na wymianę 5 sztuk okien w budynku Dom Lekarza w pomieszczeniach OROZ, pokoju przesłuchań i radców prawych.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zastępca Sekretarza                                                                                  Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                     Okręgowej Rady Lekarskiej
Krystian Frey                                                                                            Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Wprowadził/Data wprowadzenia Przemysław Skiba 2012-03-06
Ilość odsłon artykułu 5902