UCHWAŁA Nr 13/2015 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 13/2015

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 stycznia 2015 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2011 r. Nr 277, poz. 1634) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze brak sprzeciwu Komisji Kształcenia ŚIL co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
- „Badanie lekarskie biegłego sądowego i jego efekty”, który odbędzie się 13.02.2015r.
- „Zaburzenia osobowości a zdolność do pracy”, który odbędzie się 17.04.2015r.
- „Stany poudarowe”, który odbędzie się 19.06.2015r.
- „Przeciwwskazania chirurgiczne do kierowania pojazdami mechanicznymi”, który odbędzie się 25.09.2015r.
- „Testy agrawacyjne w praktyce lekarza orzekającego”, który odbędzie się 20.11.2015r.
ze środków Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

               Sekretarz                                                                                              Wiceprezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                                                       Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2015-01-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-03-07
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2015-03-07
Ilość odsłon artykułu 4803