UCHWAŁA Nr 5/2015 ORL

UCHWAŁA Nr 5/2015

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 18 lutego 2015 r.

 

w sprawie: opłat za czynności Komisji Bioetycznej przy Śląskiej Izbie Lekarskiej

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie §10 ust. 1, 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz.U. z 1999 r. Nr 47, poz. 480), art. 37r, 37s, 37x ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U, z 2008 r. Nr 45, poz. 271), art. 49 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 r. Nr 107, poz. 679) w związku z art. 25 pkt. 4 w zw. z art. 5 pkt. 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), postanawia:

§1
Z zastrzeżeniem §2 i §4 wysokość zryczałtowanej opłaty za wydanie przez Komisję Bioetyczną przy Śląskiej Izbie Lekarskiej (dalej jako KB przy ŚIL) opinii o projekcie eksperymentu medycznego wynosi 8.000,00 złotych.

§2
1. Opłata za wydanie opinii o projekcie wieloośrodkowego eksperymentu medycznego zależna jest od liczby ośrodków lub badaczy, którzy mają wziąć udział w eksperymencie medycznym, i wynosi:


Liczba lokalnych ośrodków/badaczy mających wziąć udział w wieloośrodkowym eksperymencie medycznym

Wysokość opłaty

1 9.000,00
2 10.000.00
3 11.000,00
4 12.000,00
5 13.000,00
6 14.000,00
7 15.000,00
8 16.000,00
9 17.000,00
10 i więcej 18.000,00

2. W przypadku zgłoszenia dodatkowych ośrodków w czasie trwania badania, opłatę za każdy ośrodek pobiera się w wysokości określonej w ust. 1.


§3
Opłata za wydanie opinii w przedmiocie dokonania istotnych i mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników zmian w protokole lub dokumentacji eksperymentu medycznego wymagających akceptacji KB przy ŚIL wynosi 1.000,00 złotych.

§4
1. Opłata za wydanie opinii przez KB przy Śląskiej Izbie Lekarskiej, na wniosek członka ŚIL, który zamierza przeprowadzić eksperyment medyczny będący elementem jego indywidualnego rozwoju naukowego, wynosi 200,00 złotych.
2. Członek ŚIL wnoszący o wydanie opinii na zasadach określonych w ust. 1 dołącza do wniosku oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że przeprowadzany przeze mnie eksperyment medyczny prowadzony jest wyłącznie w celu mojego rozwoju naukowego. Eksperyment medyczny nie jest prowadzony komercyjnie, na zlecenie firmy farmaceutycznej ani innego podmiotu gospodarczego”.
§5
W przypadku cofnięcia wniosku o wydanie opinii w przedmiocie zamierzonego eksperymentu medycznego przed przekazaniem dokumentacji wyznaczonym członkom komisji do recenzji, następuje zwrot 90 % wniesionej opłaty.

§6
1. Opłaty, o których mowa w §1- §4 uiszcza się na rachunek bankowy Śląskiej Izby Lekarskiej.
2. Opłaty należy uiścić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku do KB przy ŚIL. Komisja podejmie czynności związane ze sporządzeniem opinii pod warunkiem uzyskania przewidzianej opłaty.

§7
Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierza się Skarbnikowi ORL w Katowicach.

§8
Uchyla się uchwałę nr 49/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 13 listopada 2013 r.

§9
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
2. Podmioty zamierzające przeprowadzić eksperyment medyczny, które złożyły wnioski o wydanie opinii przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, ponoszą opłaty w dotychczasowej wysokości.


                Sekretarz                                                                                            Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                             Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                                                Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-02-18
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-05-02
Ilość odsłon artykułu 3438