UCHWAŁA Nr 64/2015 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 64/2015

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 4 marca 2015 r.

 

w sprawie: regulaminu umieszczania ogłoszeń w piśmie Śląskiej Izby Lekarskiej –
„PRO MEDICO” oraz ogłoszeń na stronie internetowej Śląskiej Izby
Lekarskiej.


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie §1 uchwały nr 6/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z 18.02.2015 r. postanawia:

§1
Uchwalić regulamin publikowania ogłoszeń w piśmie Śląskiej Izby Lekarskiej – „PRO MEDICO” wraz z załącznikami.

§2
Uchwalić regulamin publikowania ogłoszeń na stronie internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej wraz z załącznikami.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się redaktorowi naczelnemu pisma „PRO MEDICO” oraz redaktorowi strony internetowej.

§4

Traci moc uchwała Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Nr 305/2010 z dnia 1 września 2010 r. w sprawie „zasad umieszczania ogłoszeń/reklam na stronie internetowej ŚIL”.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

              Sekretarz                                                                                                       Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                      Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                                                          Jacek Kozakiewicz

 

 

Załącznik nr 1
do uchwały Prezydium ORL nr 64/2015
z dnia 4 marca 2015r.


Regulamin publikowania ogłoszeń w piśmie Śląskiej Izby Lekarskiej – „PRO MEDICO”


1. Zlecający może zlecić zamieszczenie ogłoszeń w następujących formatach: ogłoszenie - standard/ reklama/ artykuł sponsorowany/ informacja o kursie dla lekarzy i lekarzy dentystów/ wkładka (zwanych w dalszej części regulaminu „ogłoszeniami”) w piśmie Śląskiej Izby Lekarskiej „Pro Medico”.

2. O miejscu publikacji decyduje redakcja.

3. Warunkiem zamieszczenia ogłoszenia w piśmie „Pro Medico” jest zapłata należności
z góry wg Cennika stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i w oparciu o treść Zlecenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2-4. Zleceniodawcy może zostać udzielony rabat
w wysokości wynikającej z w/w Cennika.

4. Ogłoszenia mogą być zamieszczane na podstawie zlecenia jednorazowo (jedno wydanie pisma „Pro Medico”) lub wielokrotnie (więcej niż jedno wydanie pisma „Pro Medico”).
W przypadku zlecenia publikacji ogłoszeń wielokrotnych, gdzie łączna wartość zlecenia przekracza kwotę 2000 zł netto, istnieje możliwość negocjacji z Prezydium ORL
w Katowicach ceny oraz sposobu i terminu płatności.

5. Redaktor naczelny pisma „Pro Medico” jest uprawniony do podjęcia decyzji w przedmiocie bezpłatnego zamieszczania ogłoszeń w sprawach lekarskich dot.:
• poszukiwania pracy,
• szkoleń, zjazdów i konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez ŚIL - bezpłatnych dla lekarzy,
• szkoleń, zjazdów, konferencji organizowanych przez lekarskie towarzystwa medyczne i/lub inne podmioty – bezpłatnych dla lekarzy,
• zjazdów koleżeńskich lekarzy i lekarzy dentystów,
• a także w innych uzasadnionych przypadkach po akceptacji Prezesa ORL.

Bezpłatna realizacja zleceń nie dotyczy insertowania pisma „Pro Medico” wkładką.
O ewentualnym bezpłatnym insertowaniu gazety może zadecydować Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej.

6. Redaktor naczelny pisma „Pro Medico”, ma prawo odmowy zamieszczenia ogłoszeń zawierających treści niekorzystne dla środowiska lekarskiego lub pochodzących
od podmiotów, co których posiada informacje świadczące o ich działalności niekorzystnej dla środowiska lekarskiego, jak również w innych uzasadnionych przypadkach.

7. W piśmie „Pro Medico” nie mogą być zamieszczane ogłoszenia związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, które noszą znamiona reklamy, w szczególności takie, które:
- stanowią formę zachęty lub próbę nakłonienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych,
- zachwalają usługi medyczne lub przedstawiają ich zalety,
- prezentują jakość usług medycznych,
- informują o różnego rodzaju bonifikatach, zniżkach, rabatach, promocjach związanych z usługami medycznymi,
- zwracają uwagę potencjalnego klienta na profesjonalizm udzielanych świadczeń zdrowotnych,
- informują np. o posiadaniu najlepszego, najnowszego sprzętu.

Redaktor naczelny pisma „Pro Medico” jest uprawniony w uzasadnionych przypadkach
do konsultacji prawnej w zakresie zagadnień, o których mowa w zdaniu 1, kierując w tym celu do Zespołu Radców Prawnych ŚIL pisemny wniosek wraz ze zwięzłym opisem zagadnienia.

8. Redaktor naczelny pisma „Pro Medico”, na podstawie informacji powziętych w dziale księgowym ŚIL ma prawo odmówić przyjęcia zlecenia publikacji ogłoszenia bezpłatnego, jeśli zleceniodawca zalega ze składkami członkowskimi wobec ŚIL.

9. Jeśli zleceniodawca nie uiści płatności na rachunek ŚIL, w terminie wyznaczonym w zleceniu materiał nie zostaje opublikowany, a ŚIL jest uprawniona do wypowiedzenia umowy zlecenia ze skutkiem natychmiastowym. Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów zrealizowanego ogłoszenia, za które nie uiścił opłaty. Zleceniodawca zobowiązany jest zawiadomić ŚIL o zmianie adresu wskazanego w zleceniu. Wszelkie pisma wysłane przez ŚIL na ostatni wskazany przez Zleceniodawcę adres, uważa się za skutecznie doręczone. Jeśli adres do doręczeń jest inny niż adres siedziby zleceniodawcy należy go podać w zleceniu.

10. Zlecenia dotyczące umieszczenia ogłoszeń zgłaszane są na podstawie wzorów druków zlecenia składanych w ŚIL, stanowiących załącznik nr 2 -4 do regulaminu.

11. Ustanawia się następujące formaty ogłoszeń: ogłoszenia-standard/ reklamy/ tekstu sponsorowanego/ wkładki w piśmie „Pro Medico”:
a) Kategoria: Ogłoszenia - standard
format:
- max. 80 znaków
- max.150 znaków
- max. 200 znaków
- max. 300 znaków
- max. 450 znaków
- max. 600 znaków
- max. 900 znaków
- powyżej 900 znaków (max 1 strona gazety)

b) Kategoria: Tekst sponsorowany (wywiad, rozmowa)
- max. 900 znaków (1/2 strony)
- max. 1800 znaków (1 strona)

c) Kategoria: Ogłoszenie-standard w pliku graficznym/Reklama (w pliku pdf lub jpg)
na okładkę (za wyjątkiem strony tytułowej), do wnętrza pisma (powyżej stron dotyczących działań organów izbowych):
1 moduł
2 moduły
4 moduły
6 modułów
8 modułów
12 modułów
24 moduły

d) Kategoria: Wkładka (insert)
- waga 1 szt. insertu max. 50 g
- waga 1 szt. insertu powyżej 50 g

12. Integralną część regulaminu stanowią załączniki:
załącznik nr 1 - Cennik reklam/ ogłoszeń-standard/ tekstów sponsorowanych/ informacji o kursach dla lekarzy/ wkładek zamieszczanych w piśmie „Pro Medico”
załącznik nr 2 – druk zlecenia
załącznik nr 3 – druk zlecenia dot. insertów
załącznik nr 4 – druk zlecenia na bezpłatne zamieszczenie ogłoszenia typu „szukam pracy”
załącznik nr 5 – plansza wymiarów modułów reklamowych
załącznik nr 6 – informacja dotycząca przygotowywania plików 12 i 24 modułowych do wnętrza gazety i na okładkę

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2
do uchwały Prezydium ORL nr 64/2015
z dnia 4 marca 2015r.

Regulamin
publikowania ogłoszeń na stronie internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej

1. Zlecający może zlecić zamieszczenie ogłoszeń w następujących formatach: ogłoszenie – standard/ banner/ informacja o kursie dla lekarzy i lekarzy dentystów (zwanych
w dalszej części regulaminu „ogłoszeniami”) na stronie internetowej ŚIL. Pozycja bannerów bocznych na stronie internetowej ŚIL jest losowa w danej odsłonie strony (rotuje po odświeżeniu strony).

2. Warunkiem zamieszczenia ogłoszenia jest zapłata należności z góry wg Cennika stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i w oparciu o treść Zlecenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2. Zleceniodawcy może zostać udzielony rabat
w wysokości wynikającej z w/w Cennika.

3. Okresem rozliczeniowym dla ogłoszeń zamieszczanych na stronie internetowej ŚIL jest 30 dni kalendarzowych.

4. Ogłoszenia mogą być zamieszczane na podstawie zlecenia jednorazowo (okres 30 dni na stronie internetowej ŚIL) lub wielokrotnie (wielokrotność okresu 30 dni). W przypadku zleceń publikacji wielokrotnych, gdzie łączna wartość zlecenia przekracza kwotę 2000 zł netto, istnieje możliwość negocjacji z Prezydium ORL w Katowicach ceny oraz sposobu
i terminu płatności.

5. Redaktor strony internetowej ŚIL jest uprawniony do podjęcia decyzji w przedmiocie bezpłatnego zamieszczania ogłoszeń w sprawach lekarskich dot.:
• poszukiwania pracy,
• szkoleń, zjazdów i konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez ŚIL - bezpłatnych dla lekarzy,
• szkoleń, zjazdów, konferencji organizowanych przez lekarskie towarzystwa medyczne i/lub inne podmioty – bezpłatnych dla lekarzy,
• zjazdów koleżeńskich lekarzy i lekarzy dentystów,
• a także w innych uzasadnionych przypadkach po akceptacji Prezesa ORL.

6. Redaktor strony internetowej ŚIL, ma prawo odmowy publikacji ogłoszenia na stronie internetowej ŚIL zawierających treści niekorzystne dla środowiska lekarskiego lub pochodzących od podmiotów, co do których posiada informacje świadczące o ich działalności niekorzystnej dla środowiska lekarskiego, jak również w innych uzasadnionych przypadkach.

7. Na stronie internetowej ŚIL nie mogą być publikowane ogłoszenia dotyczące lub związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, które noszą znamiona reklamy,
w szczególności takie, które:
- stanowią formę zachęty lub próbę nakłonienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych,
- zachwalają usługi medyczne lub przedstawiają ich zalety,
- prezentują jakość usług medycznych,
- informują o różnego rodzaju bonifikatach, zniżkach, rabatach, promocjach związanych z usługami medycznymi,
- zwracają uwagę potencjalnego klienta na profesjonalizm udzielanych świadczeń zdrowotnych,
- informują np. o posiadaniu najlepszego, najnowszego sprzętu.

Redaktor strony internetowej ŚIL jest uprawniony w uzasadnionych przypadkach do konsultacji prawnej w zakresie zagadnień, o których mowa w zdaniu 1, kierując w tym celu do Zespołu Radców Prawnych ŚIL pisemny wniosek wraz z zwięzłym opisem zagadnienia.

8. Redaktor strony internetowej ŚIL, na podstawie informacji powziętych w dziale księgowym ŚIL, ma prawo odmówić przyjęcia zlecenia publikacji ogłoszenia bezpłatnego, jeśli zleceniodawca zalega ze składkami członkowskimi wobec ŚIL.

9. Jeśli zleceniodawca nie uiści płatności na rachunek ŚIL, w terminie wyznaczonym w zleceniu materiał nie zostaje opublikowany, a ŚIL jest uprawniona do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów zrealizowanego ogłoszenia, za które nie uiścił opłaty. Zleceniodawca zobowiązany jest zawiadomić ŚIL o zmianie adresu wskazanego w zleceniu. Wszelkie pisma wysłane przez ŚIL na ostatni wskazany przez Zleceniodawcę adres, uważa się za skutecznie doręczone.

10. Zlecenia dotyczące umieszczenia ogłoszeń na stronie internetowej zgłaszane są
na podstawie wzorów druków zleceń składanych w ŚIL, stanowiących załącznik nr 2
do regulaminu.

11. Ustanawia się następujące formaty ogłoszeń: ogłoszenie-standard/ banner/ informacja o kursie dla lekarzy na stronie internetowej ŚIL:

a) Kategoria Ogłoszenie - standard
Tytuł (widnieje na stronie głównej) – max. 30 znaków
Tekst główny (pojawia się na podstronie po kliknięciu ”WIĘCEJ”):
Bez ograniczeń liczby znaków
b) Kategoria Banner środkowy
Grafika JPG, JPEG, PNG, GIF (banner dynamiczny lub statyczny)
o wymiarach 468 pikseli szerokości, 60 pikseli wysokości.
Z możliwością przekierowania na stronę zleceniodawcy, bez ograniczania liczby wejść.
c) Kategoria: Banner boczny
Grafika JPG, JPEG, PNG, GIF (banner dynamiczny lub statyczny)
o wymiarach 228 pikseli szerokości, 93 pikseli wysokości.
Z możliwością przekierowania na stronę zleceniodawcy, bez ograniczania liczby wejść.
d) Kategoria: Informacje o Kursach dla lekarzy
Tytuł (pojawia się na podstronie „KURSY, SZKOLENIA, KONFERENCJE”),
„tytuł konferencji” (max 300 znaków)
po kliknięciu w „tytuł konferencji” pojawia się tekst główny bez ograniczenia liczby znaków

12. Integralną część regulaminu stanowią załączniki:
załącznik nr 1 – cennik ogłoszeń- standard/ reklam/ banerów/ informacji o kursach dla lekarzy i lekarzy dentystów na stronie internetowej ŚIL
załącznik 2 - druk zlecenia na zamieszczenie płatnego ogłoszenia-standard / reklamy / banneru internetowego/ informacji o kursach dla lekarzy i lekarzy dentystów na stronie internetowej


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-03-04
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-05-03
Ilość odsłon artykułu 3495