UCHWAŁA Nr 82/2015 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 82/2015

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 18 marca 2015 r.

 

w sprawie: odmowy potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego
lekarzy dentystów


Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 oraz art. 5 pkt. 11 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich w związku z art. 19 ust. 2 pkt 3 i art. 19 ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2011 r. Nr 277 poz.1634) i §2 pkt. 2 oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. 2006, Nr 239, poz. 1739), zgodnie z upoważnieniem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. (uchwała ORL w Katowicach nr 5/2014)
- po rozpatrzeniu wniosku lek. dent. Jolanty Nowakowskiej-Socha ADADENT Indywidualna Praktyka Stomatologiczna o potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach uchwala, co następuje:

§1

Stwierdza się, że lek. dent. Jolanta Nowakowska-Socha ADADENT Indywidualna Praktyka Stomatologiczna nie spełnia warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów określonych w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty na obszarze Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach w przedmiocie i zakresie obejmującym kurs medyczny zaplanowany na dzień 10.04.2015-11.04.2015 r. „(R)EVOLUTION w implantologii, MINI®, metoda bezpłatowa i implantacja natychmiastowa”.


UZASADNIENIE

Organizator kształcenia - lek. dent. Jolanta Nowakowska-Socha ADADENT Indywidualna Praktyka Stomatologiczna złożyła do Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach wniosek o potwierdzenie spełnienia warunków prowadzenia szkolenia dla lekarzy dentystów – kursu medycznego pt „(R)EVOLUTION w implantologii, MINI®, metoda bezpłatowa i implantacja natychmiastowa”. Przedmiot kształcenia został określony jako „Stomatologia Implantologia – kurs praktyczny z użyciem systemu implantologicznego CHAMPIONS IMPLANTS. Organizator kształcenia wpisany jest do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Szczecinie pod numerem 65-0000059-002-0005.
Organizator wskazał jako kierownika naukowego lek. dent. Jolantę Nowakowską-Socha, jako wykładowcę Norberta Bombę-mistrza techniki dentystycznej. Jako miejsce kształcenia wskazano Praktykę Stomatologiczną Aleksander Grychtoł, Plac wolności 3 lok 5 w Katowicach.
Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty warunkiem prowadzenia kształcenia podyplomowego jest „zapewnienie odpowiedniej do realizacji programu kształcenia bazy dydaktycznej, w tym dla szkolenia praktycznego”. Ponadto, zgodnie z §2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, organizator kształcenia, zamierzający wykonywać działalność na obszarze okręgowej izby lekarskiej, innej niż określona w ust. 1 (tj. właściwej dla swojej siedziby), przedstawia okręgowej radzie lekarskiej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia podyplomowego dane potwierdzające spełnienie warunków prowadzenia kształcenia podyplomowego, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy.
Po zapoznaniu się z wnioskiem złożonym przez organizatora oraz po sprawdzeniu danych z Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach, dotyczących indywidualnej praktyki lekarskiej prowadzonej przez lek. dent. Aleksandra Grychtoła z siedzibą Plac Wolności 3/5 w Katowicach, w ocenie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach lokal położony w w/w miejscu nie jest właściwy dla szkolenia z pokazem praktycznym dla 10 osób z uwagi na mogące się pojawić zagrożenie sanitarne oraz z uwagi na ograniczony udział szkolących w pokazie praktycznym. Mając powyższe na uwadze Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanowiło jak na wstępie.

 

               Sekretarz                                                                                            Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                                            Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                                               Jacek Kozakiewicz 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-03-18
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-05-03
Ilość odsłon artykułu 3199