UCHWAŁA Nr 105/2015 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 105/2015
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH
z dnia 15.04.2015 r.


w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów.
Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 5 pkt.11 i art.25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2005 r. Nr 226 poz. 1943, Nr 175 poz. 1461, Nr 117 poz. 790, Nr 191 poz. 1410, Nr 220, poz. 1600, z 2006 r.) i § 5 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa - po rozpatrzeniu wystąpienia Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z siedzibą
w Szczecinie ul. Unii Lubelskiej 1 o potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów, uchwala się, co następuje:
§ 1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów określone
w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w terminie od 07.05.2015 r. do 09.05.2015r. na obszarze Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w przedmiocie i zakresie obejmującym Sympozjum „VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej”, na podstawie przedłożonego planu (programu) kształcenia, realizowanego w określonych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia kształcenia, oraz podlegającego, po jego zrealizowaniu, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia - przez Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z siedzibą w Szczecinie ul. Unii Lubelskiej 1.
§ 2
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania.
2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia, jako w całości uwzględniająca wniosek.
3. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały, jako uwzględniającej żądanie strony w całości.

 

                Sekretarz                                                                                          Prezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej                                                          Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                                              Jacek Kozakiewicz

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-04-15
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-05-03
Ilość odsłon artykułu 3198