UCHWAŁA NR 6/2015 XXXV OZL

UCHWAŁA NR 6/2015

XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 28 marca 2015r.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku za rok 2014.


XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach działając na podstawie art. 53 ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330) postanawia:

§1
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2014, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
Zatwierdzić bilans za rok 2014 wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 29.124.441,43 PLN.

§3
Zatwierdzić rachunek zysków i strat za rok 2014, dodatni wynik finansowy w wysokości 1.015.019,42 PLN przeznaczyć na działalność statutową ŚIL.

§4
Dokonać podziału zysku za 2014r w wysokości 1.015.019,42 PLN w następujący sposób:
1. Równowartość kwoty odsetek od pożyczek udzielonych z funduszu socjalnego pożyczkowego w wysokości 210.421,90 PLN przeznaczyć na zasilenie w/w funduszu.
2. Równowartość kwoty odsetek od udzielonych pożyczek na kształcenie w wysokości 433,90 PLN przeznaczyć na zasilenie funduszu kształcenia
3. Pomniejszyć fundusz celowy-pomocy społecznej o kwotę 214.644,15 PLN (koszty obsługi funduszu).
4. Pomniejszyć o kwotę 136.254,55 PLN fundusz celowy prywatnych gabinetów.
5. Różnicę z podziału zysku w wysokości 1.155.062,32 PLN przeznaczyć na zasilenie funduszu zasadniczego.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                    Sekretarz                                                                                     Przewodniczący
XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                           XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
                Gabriela Muś                                                                                 Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2015-03-28
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-05-09
Ilość odsłon artykułu 3192