UCHWAŁA Nr 15/2015 ORL

UCHWAŁA Nr 15/2015

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 15 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie: programu informatycznego do prowadzenia rejestrów lekarzy


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 25 pkt 10 i 12 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708 ze zm.), po zapoznaniu się z wnioskiem Prezydium ORL w Katowicach w sprawie przystąpienia Śląskiej Izby Lekarskiej do prac nad stworzeniem wspólnie z NRL i innymi zainteresowanymi izbami lekarskimi, kompatybilnego programu informatycznego do prowadzenia okręgowych oraz Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów, postanawia:

§1
Przystąpić do prac nad stworzeniem nowego, kompatybilnego programu informatycznego dla izb lekarskich na potrzeby prowadzenia okręgowych rejestrów i Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów, zwanych dalej „Rejestrem Lekarzy”.

§2
Upoważnić Prezydium ORL w Katowicach do powołania zespołu roboczego w celu przygotowania projektu Porozumienia pomiędzy NIL i zainteresowanymi okręgowymi izbami lekarskimi w przedmiocie wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego: zakres rzeczowy projektowanej umowy, wskazanie lidera w zamierzonym postępowaniu, określenie trybu w jakim wyłoniony zostanie wykonawca, zasady partycypacji w kosztach przez poszczególne oil i NIL, zakres praw poszczególnych izb jakie nabędą poszczególne izby uczestniczące we wspólnym przedsięwzięciu.

§3
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się kol. Rafałowi Kiełkowskiemu.

§4
Zobowiązać Prezydium do przedstawienia ORL projektu wypracowanego porozumienia przed jego parafowaniem ze strony umocowanych przedstawicieli ŚIL.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 


               Sekretarz                                                                               Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                             Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                                  Jacek Kozakiewicz

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-04-15
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-07-02
Ilość odsłon artykułu 3374