UCHWAŁA Nr 50/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 50/2012
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 15 lutego 2012 r.
w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarska kształcenia podyplomowego

Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.L. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze brak sprzeciwu Komisji Kształcenia SIL co do realizacji szkolenia, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
- „Realia powtórnego leczenia endodontycznego, czyli jak straszny jest malowany diabeł? Depotforeza jako skuteczna alternatywa leczenia endodontycznego", które odbędzie się w dniu 20.04.2012 r. - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego i Komisji Stomatologicznej
- „Uzasadnienia orzeczeń i postanowień Okręgowego Sądu Lekarskiego - aspekty prawne", które odbędzie w dniu 17.02.2012 r. - ze środków Okręgowego Sądu Lekarskiego

§2

Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3

Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4


Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Wiceprezesowi ORL Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz                                                                   Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                   Okręgowej Rady Lekarskiej
Andrzej Postek                                                        Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Wprowadził/Data wprowadzenia Przemysław Skiba 2012-03-20
Ilość odsłon artykułu 6098