UCHWAŁA Nr 129/2015 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 129/2015
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 6 maja 2015 r.

 

w sprawie: udzielenia pomocy charytatywnej.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 19 i 23 w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. (Dz. U. Nr 219
poz. 1708) o izbach lekarskich i na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały ORL Nr 14/2000 z dn. 7.11.2000 r. w sprawie upoważnienia Prezydium ORL
do podejmowania uchwał w sprawie udzielenia pomocy charytatywnej, postanawia:

§1

Z funduszu przeznaczonego na działalność charytatywną przekazać kwotę:
- 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) na zakup środków pomocy
dla poszkodowanych w trakcie trzęsienia ziemi w Nepalu.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do przekazania kwoty.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                Skarbnik                                                                                               Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                Okręgowej Rady Lekarskiej

              Jerzy Rdes                                                                                     Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-05-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-07-23
Ilość odsłon artykułu 3109