UCHWAŁA Nr 144/2015 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 144/2015
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 27 maja 2015 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr 57/2015 z dnia 25.02.2015r. w sprawie przeznaczenia
środków finansowych na wyjazd delegacji lekarzy na Międzynarodową Konferencję organizowaną z okazji 25-lecia Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2015r. poz. 651) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1
Zmienić §1 uchwały nr 57/2015 Prezydium ORL Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach z dnia 25.02.2015r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych
na wyjazd delegacji lekarzy na Międzynarodową Konferencję organizowaną z okazji
25-lecia Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„1. Przeznaczyć kwotę w wysokości 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) – ze środków budżetowych – na udział delegacji ŚIL w Międzynarodowej Konferencji organizowanej z okazji 25-lecia Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie, która odbędzie się 18-20 września 2015r.
2. W skład delegacji wchodzą: Jacek Kozakiewicz, Adam Dyrda, Tadeusz Urban, Jerzy Rdes, Mieczysław Dziedzic, Jan Rauch, Krystian Frey, Norbert Prudel, Jerzy Pabis,
Jan Cieślicki.”

§2
Do realizacji niniejszej uchwały zobowiązać Głównego Księgowego.

§3
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

                 Skarbnik                                                                                                     Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                     Okręgowej Rady Lekarskiej

                Jerzy Rdes                                                                                          Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-05-27
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-07-23
Ilość odsłon artykułu 2847