Majątek ŚIL

Zagadnienia dotyczące majątku i gospodarki finansowej izb lekarskich zostały uregulowane w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich.
Majątek Śląskiej Izby Lekarskiej stanowią środki finansowe oraz ruchomości i nieruchomości.
Majątek Śląskiej Izby Lekarskiej powstaje z:
- składek członkowskich;
- zapisów, darowizn i dotacji;
- wpływów z działalności gospodarczej;
- innych wpływów.
Majątkiem Śląskiej Izby Lekarskiej zarządza Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach.
Kontrolę nad działalnością finansową i gospodarczą izby sprawuje Okręgowa Komisja Rewizyjna.
Izby lekarskie otrzymują z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, środki finansowe, na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 5 pkt 3-6 i 11 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, oraz czynności, których wykonywanie na podstawie odrębnych przepisów zostało przekazane izbom lekarskim.
 

Podmiot udostępniający informację Śląska Izba Lekarska
Wprowadził/Data wprowadzenia Rafał Kiełkowski 2005-02-22
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2014-04-11
Ilość odsłon artykułu 5186