UCHWAŁA Nr 151/2015 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 151/2015

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 10 czerwca 2015 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy na wykonanie prac ogólnobudowlanych


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2015 r., poz. 651) oraz zgodnie z §1 pkt 2 uchwały nr 5/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oraz uchwały nr 17/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie przebudowy i modernizacji Domu Lekarza, uwzględniając opinię Zespołu Prezydium ORL ds. Modernizacji i Remontu Domu Lekarza, postanawia:

§1
1. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 89.831,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych) plus VAT na prace ogólnobudowlane prowadzone w Domu Lekarza, poziom -2.
2. Wykonanie przedmiotu prac powierzyć, po uzgodnieniu treści umowy, Krzysztofowi Witki, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Witki Krzysztof PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE „WIKI”.

§2
Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                  Skarbnik                                                                                                     Prezes
    Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                     Okręgowej Rady Lekarskiej

                Jerzy Rdes                                                                                            Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-06-10
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-07-23
Ilość odsłon artykułu 3298