UCHWAŁA Nr 42/2015 ORL

UCHWAŁA Nr 42/2015

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 9 września 2015 r.


w sprawie: regulaminu Karty Dużej Rodziny Lekarskiej i zmiany innych uchwał

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 25 pkt. 4 i 5 w związku z art. 5 pkt. 19 i 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 651 ze zm.), uwzględniając zobowiązanie wynikające z uchwały nr 1/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 r., postanawia:

§1

Uchwalić Regulamin Karty Dużej Rodziny Lekarskiej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Zmienić §2 uchwały Nr 8/2002 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości pożyczki pieniężnej z funduszu na kształcenie, zmienionej uchwałą Nr 25/2002 ORL w Katowicach z dnia 11 października 2002 r., uchwałą Nr 8/2005 ORL w Katowicach z dnia 9 marca 2005 r. oraz uchwałą Nr 70/2014 ORL w Katowicach z dnia 22 października 2014 r., w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie:
" §2
1. Wysokość odsetek od udzielonych pożyczek ustala się na 1% w stosunku rocznym od kwoty udzielonej pożyczki, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wysokość odsetek od udzielonych pożyczek dla uprawnionych członków Śląskiej Izby Lekarskiej, będących posiadaczami Karty Dużej Rodziny Lekarskiej, ustala się na 0,5 % w stosunku rocznym od kwoty udzielonej pożyczki.".

§3

Ogłosić tekst jednolity uchwały nr 8/2002 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości pożyczki pieniężnej z funduszu na kształcenie uwzględniający zmianę zawartą w §2, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§4

Zmienić §2 uchwały nr 69/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 22 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości i oprocentowania pożyczki pieniężnej z funduszu socjalnego w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie:
„§2
1. Wysokość odsetek od udzielonych pożyczek ustala się na 2,0 % w stosunku rocznym od kwoty udzielonej pożyczki, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wysokość odsetek od udzielonych pożyczek dla uprawnionych członków Śląskiej Izby Lekarskiej, będących posiadaczami Karty Dużej Rodziny Lekarskiej, ustala się na 1,0 % w stosunku rocznym od kwoty udzielonej pożyczki.".

§5

Ogłosić tekst jednolity uchwały nr 69/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 22 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości i oprocentowania pożyczki pieniężnej z funduszu socjalnego uwzględniający zmianę zawartą w §4, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§6

Zmienić punkt 5 i dodać punkt 5 a do Regulaminu udostępniania i korzystania z pomieszczeń bazy noclegowej Pro Medico w Warszawie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 21/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 23 maja 2012 r. w następującym brzmieniu:
”5. Dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej nie zalegających z opłacaniem składek na ŚIL i ich rodzin oraz pracowników Biura ŚIL przysługuje upust w wysokości 60 PLN.
5 a. Wszystkim uprawnionym z Karty Dużej Rodziny Lekarskiej, będącymi jej posiadaczami, przysługuje zniżka w wysokości 50 %, liczona od kwoty opłaty za dobę pobytu ponoszonej przez członka Śląskiej Izby Lekarskiej, o której mowa w punkcie 5.”.

§7

Ogłosić tekst jednolity Regulaminu udostępniania i korzystania z pomieszczeń bazy noclegowej Pro Medico w Warszawie, będącego załącznikiem do uchwały nr 21/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 23 maja 2012 r., uwzględniający zmianę zawartą w §6. Tekst jednolity stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§8

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi ORL w Katowicach, Skarbnikowi ORL w Katowicach i Głównemu Księgowemu.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


               Sekretarz                                                                                                Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                Okręgowej Rady Lekarskiej
           Krystian Frey                                                                                   Jacek Kozakiewicz

 

 


Załącznik nr 1 do uchwały nr 42/2015
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 9 września 2015 r.


REGULAMIN KARTY DUŻEJ RODZINY LEKARSKIEJ

Niniejszy Regulamin określa krąg podmiotów uprawnionych, zasady przyznawania Karty i świadczeń, do których uprawnieni są jej posiadacze.

1. Karta Dużej Rodziny Lekarskiej (zwana dalej Kartą) jest formą pomocy dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej (zwanej dalej Izbą).

2. Izba wydaje Kartę będącą numerowanym dokumentem identyfikującym uprawnionego do korzystania z Karty. Wzór Karty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Uprawnionymi do uzyskania Karty są:
a) lekarz lub lekarz dentysta będący członkiem Izby, posiadający Kartę Dużej Rodziny, przyznaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r., poz. 1863), opłacający składki członkowskie na rzecz Izby zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) dzieci lekarza lub lekarza dentysty, o którym mowa w pkt. 3 lit. a,
c) drugi rodzic albo małżonek lekarza lub lekarza dentysty, o którym mowa w pkt. 3 lit. a.

4. Karta wydawana jest nieodpłatnie, na wniosek członka Izby, o którym mowa w punkcie 3 lit. a niniejszego Regulaminu.

5. We wniosku zainteresowany lekarz/ lekarz dentysta podaje następujące dane:
a) swoje imię, nazwisko, numer PWZ,
b) imię, nazwisko, data urodzenia dzieci oraz informacje dot. pobierania przez nie nauki lub dotyczące ich stanu zdrowia, pozwalające określić zakres uprawnień.,
c) imię, nazwisko drugiego rodzica lub małżonka, numer PWZ – jeśli dotyczy,
Podpisując wniosek, lekarz/lekarz dentysta składa następujące oświadczenia:
a) „Dane podane w treści wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się podać wszelkie informacje, w tym zmianę danych powołanych w treści wniosku, które mają wpływ na zakres uprawnień wynikających z Karty Dużej Rodziny Lekarskiej. W przypadku podaniach nieprawdziwych danych zobowiązuję się do zwrotu równowartości różnicy kwoty wynikającej z pomniejszonego kosztu uzyskanego świadczenia wynikłej z niezgodnego z regulaminem wykorzystania Karty.”,
b) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie i gromadzenie przez Śląską Izbę Lekarską podanych przeze mnie danych na potrzeby realizacji uprawnień wynikających z Karty Dużej Rodziny Lekarskiej.”.
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

6. Po złożeniu wniosku zgodnie z ustalonymi zasadami osoby w nim wymienione zostają wpisane na listę osób uprawnionych do korzystania z Karty.


7. W przypadku powzięcia przez Prezydium ORL w Katowicach uzasadnionych wątpliwości o prawdziwości danych podanych przez lekarza/lekarza dentystę lub o zmianie stanu faktycznego mającego wpływ na zakres uprawnień, wzywa ono zainteresowanego lekarza/ lekarza dentystę i zobowiązuje go do złożenia niezbędnych dokumentów.

8. Zakres świadczeń, do których uprawnione są osoby posiadające ważną Kartę, polega na korzystniejszym dostępie do ogólnie obowiązujących w Izbie zasad ich przyznawania. Rodzaj świadczeń uzależniony jest od kategorii osób uprawnionych z Karty (lekarz/lekarz dentysta, dziecko, rodzic lub małżonek niebędący lekarzem/lekarzem dentystą).

9. Z tytułu posiadania Karty przysługują następujące świadczenia:
a) dostęp do karnetów sportowych OK System – 50 % zniżka dla wszystkich uprawnionych z Karty,
b) opłaty za szkolenia związane z doskonalenie zawodowym, organizowane przez Izbę – 50 % zniżka dla uprawnionego członka Izby,
c) oprocentowanie pożyczek udzielanych przez Izbę – 50 % stawki oprocentowania obowiązującego w Izbie dla uprawnionego członka Izby,
d) opłata za nocleg w bazie noclegowej „Pro Medico” w Warszawie – 50 % zniżki dla wszystkich uprawnionych z Karty. Zniżka liczona jest od kwoty opłaty ponoszonej przez członka Izby.

10. Inne świadczenia, niż wynikające z niniejszego Regulaminu, mogą być ustalane w drodze odrębnych uchwał.

11. Prezydium ORL w Katowicach uprawnione jest do zmiany świadczeń i warunków ich przyznawania wynikających z niniejszego Regulaminu.

12. Utrata prawa do Karty i świadczeń z niej wynikających następuję gdy:
1) lekarz/lekarz dentysta utracił Kartę Dużej Rodziny przyznaną zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r., poz. 1863),
2) lekarz/lekarz dentysta zalega z opłacaniem składek członkowskich za co najmniej 3 miesiące,
3) lekarz/lekarz dentysta przestał być członkiem Izby.

13. Biuro Izby prowadzi ewidencję świadczeń udzielonych lekarzom/lekarzom dentystom w ramach Karty.

14. Świadczenia przysługujące z Karty finansowane są ze środków budżetowych Izby.

 


Załącznik nr 1
do Regulaminu Karty Dużej Rodziny Lekarskiej


Wzór Karty Dużej Rodziny Lekarskiej

 

KARTA
DUŻEJ RODZINY LEKARSKIEJ

 


NR ....................


IMIĘ I NAZWISKO

 

 

 

Załącznik nr 2
do Regulaminu Karty Dużej Rodziny Lekarskiej


Wzór wniosku


WNIOSEK O UZYSKANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LEKARSKIEJ

1. ..................................................................................................................................................
(IMIĘ I NAZWISKO LEKARZA/ LEKARZA DENTYSTY)
2. ...................................................................................................................................................
(NUMER PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU)
3.
3.1..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(IMIĘ I NAZWISKO, DATA URODZENIA DZIECKA, INFORMACJE DOT. POBIERANIA NAUKI LUB DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA, POZWALAJĄCE OKREŚLIĆ ZAKRES UPRAWNIEŃ)
3.2..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(IMIĘ I NAZWISKO, DATA URODZENIA DZIECKA, INFORMACJE DOT. POBIERANIA NAUKI LUB DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA, POZWALAJĄCE OKREŚLIĆ ZAKRES UPRAWNIEŃ)
3.3..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(IMIĘ I NAZWISKO, DATA URODZENIA DZIECKA, INFORMACJE DOT. POBIERANIA NAUKI LUB DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA, POZWALAJĄCE OKREŚLIĆ ZAKRES UPRAWNIEŃ)
3.4 I KOLEJNE - JEŚLI DOTYCZY

4. ...................................................................................................................................................
(IMIĘ, NAZWISKO DRUGIEGO RODZICA/ MAŁŻONKA, NUMER PWZ - JEŚLI DOTYCZY)

Dane podane w treści wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się podać wszelkie informacje, w tym zmianę danych powołanych w treści wniosku, które mają wpływ na zakres uprawnień wynikających z Karty Dużej Rodziny Lekarskiej. W przypadku podaniach nieprawdziwych danych zobowiązuję się do zwrotu równowartości różnicy kwoty wynikającej z pomniejszonego kosztu uzyskanego świadczenia wynikłej z niezgodnego z Regulaminem wykorzystania Karty.

......................................................................................................................
(DATA I PODPIS)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i gromadzenie przez Śląską Izbę Lekarską podanych przeze mnie danych na potrzeby realizacji uprawnień wynikających z Karty Dużej Rodziny Lekarskiej.
......................................................................................................................
(DATA I PODPIS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 42/2015
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 9 września 2015 r.

 

Tekst jednolity
uchwały nr 8/2002 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 6 marca 2002 r.

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 8 i art. 25 pkt. 1b i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30 poz. 158 z 1989 r.) realizując zasady ustalone w Regulaminie funduszu pożyczkowego Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego i Specjalizacji utworzone na podstawie uchwały ORL Nr 19/94 z dn. 30.11.94 r. postanawia:

§1

Maksymalną wysokość pożyczki z funduszu na kształcenie ustala się na kwotę 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

§2

1. Wysokość odsetek od udzielonych pożyczek ustala się na 1% w stosunku rocznym od kwoty udzielonej pożyczki, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wysokość odsetek od udzielonych pożyczek dla uprawnionych członków Śląskiej Izby Lekarskiej, będących posiadaczami Karty Dużej Rodziny Lekarskiej, ustala się na 0,5 % w stosunku rocznym od kwoty udzielonej pożyczki.

§3

Zobowiązuje się Komisję ds. Kształcenia do przestrzegania ustalonych warunków przyznawania pożyczek z funduszu na kształcenie.

§4

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Skarbnikowi ORL i Gł. Księgowemu.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały nr 42/2015
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 9 września 2015 r.


Tekst jednolity
uchwały nr 69/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 22 października 2014 r.

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, działając na podstawie art. 5 pkt. 19 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708, z późn. zm.) realizując zasady ustalone w Regulaminie przyznawania pożyczek pieniężnych stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały Nr 16/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2013 r. postanawia:

§1

1. Ustalić maksymalną wysokość pożyczki z funduszu celowego (socjalnego) na kwotę 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W uzasadnionych przypadkach ustala się maksymalna wysokość pożyczki z funduszu celowego (socjalnego) na kwotę 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

§2

1. Wysokość odsetek od udzielonych pożyczek ustala się na 2,0 % w stosunku rocznym od kwoty udzielonej pożyczki, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wysokość odsetek od udzielonych pożyczek dla uprawnionych członków Śląskiej Izby Lekarskiej, będących posiadaczami Karty Dużej Rodziny Lekarskiej, ustala się na 1,0 % w stosunku rocznym od kwoty udzielonej pożyczki."

§3

Zobowiązuje się Komisję ds. Socjalno-Bytowych do przestrzegania ustalonych warunków przyznawania pożyczek z funduszu celowego (socjalnego).

§4

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Skarbnikowi ORL w Katowicach i Głównemu Księgowemu.

§5
1. Uchyla się uchwałę nr 7/2005 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie: ustalenia wysokości pożyczki pieniężnej z funduszu socjalnego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2014r.
3. Wnioski o udzielenie pożyczek złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, rozpatruje się na dotychczasowych zasadach.


Załącznik nr 4 do uchwały nr 42/2015
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 9 września 2015 r.


Tekst jednolity regulaminu udostępniania i korzystania z pomieszczeń bazy noclegowej
Pro Medico w Warszawie,
stanowiącego załącznik do uchwały nr 21/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 23 maja 2012 r.


1. Prawo do korzystania z Bazy Noclegowej w Warszawie przysługuje w pierwszej kolejności członkom Śląskiej Izby Lekarskiej i ich rodzinom, pracownikom Biura ŚIL a w następnej lekarzom z innych izb lekarskich ich rodzinom oraz pozostałym.

2. Osoby korzystające z hotelu są zobowiązane podać swoje imię i nazwisko oraz okazać dokument tożsamości celem wpisania na listę oraz złożyć podpis potwierdzający rozpoczęcie pobytu i zaznajomienie się z regulaminem porządkowym obowiązującym w bazie noclegowej.

3. Opłaty za pobyt są pobierane z góry przed rozpoczęciem pobytu. Osoba rezerwująca pobyt jest zobowiązana dokonać wpłaty na rachunek bankowy Śląskiej Izby Lekarskiej lub w kasie Śląskiej Izby Lekarskiej.
4. Cena za dobę pobytu wynosi 120 PLN.

5. Dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej nie zalegających z opłacaniem składek na ŚIL i ich rodzin oraz pracowników Biura ŚIL przysługuje upust w wysokości 60 PLN.

5 a. Wszystkim uprawnionym z Karty Dużej Rodziny Lekarskiej, będącymi jej posiadaczami, przysługuje zniżka w wysokości 50 %, liczona od kwoty opłaty za dobę pobytu ponoszonej przez członka Śląskiej Izby Lekarskiej, o której mowa w punkcie 5.

6. Dla lekarzy nie będących członkami ŚIL i ich rodzin, członków medycznych samorządów zawodowych oraz samorządów zawodowych współpracujących ze Śląską Izbą Lekarską tj: zrzeszających adwokatów, notariuszy, radców prawnych, przysługuje upust w wysokości 40 PLN.

7. W przypadku korzystania z pokoju 2-osobowego przez jedną osobę (na wyraźne jej życzenie i w przypadku dostępnych innych wolnych miejsc) obowiązuje dopłata w wysokości 50% należnych kosztów noclegu.

8. Korzystający z bazy noclegowej bez uprzedniej rezerwacji są zobowiązani do uiszczenia opłaty za pobyt na konto Śląskiej Izby Lekarskiej, lub bezpośrednio w kasie Śląskiej Izby Lekarskiej, nie później niż do 3 dni po zakwaterowaniu.
9. W przypadku rezygnacji z dokonanej rezerwacji w bazie noclegowej Pro Medico, Śląska Izba Lekarska zwraca 100% wartości dokonanej wpłaty, gdy rezygnacja nastąpi co najmniej na 7 dni przed rezerwowanym początkiem pobytu, 50% na cztery dni przed. W pozostałych przypadkach ŚIL nie dokonuje zwrotu dokonanej wpłaty.
10. Korzystający z noclegów zobowiązani są przestrzegać powszechnie dostępnego w obiekcie regulaminu bazy noclegowej Pro Medico.

11. Śląska Izba Lekarska nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie Bazy Noclegowej Pro Medico.

 

 


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-09-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-11-08
Ilość odsłon artykułu 3047