UCHWAŁA Nr 64/2015 ORL

 UCHWAŁA Nr 64/2015

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 9 grudnia 2015 r.

 

w sprawie: zmiany zasad udzielania pożyczek z funduszu socjalnego

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, działając na podstawie art. 5 pkt. 19 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 651 z późn. zm.) postanawia:

§1
Zmienia się treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 16/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2013 roku ustalającego zasady udzielania pożyczek z Funduszu Socjalnego ŚIL, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2
1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczki z Funduszu Socjalnego na kwotę 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych Prezydium ORL na wniosek Komisji Socjalno-Bytowej może wyrazić zgodę na udzielenie członkowi ŚIL pożyczki do kwoty 40.000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

§3
Ustala się wysokość oprocentowania pożyczek na 2% w skali rocznej.

§4
Zobowiązuje się Komisję Socjalno-Bytową do przestrzegania ustalonych warunków przyznawania pożyczek z funduszu socjalnego.

§5
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Skarbnikowi ORL.

§6
1. Uchyla się uchwałę nr 69/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 22.10.2014 r. w sprawie: ustalenia wysokości i oprocentowania pożyczek z Funduszu Pomocy.
2. Wnioski o udzielenie pożyczek złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, rozpatruje się na dotychczasowych zasadach.

§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

              Skarbnik                                                                              Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                             Okręgowej Rady Lekarskiej

             Jerzy Rdes                                                                 Jacek Kozakiewicz


Załącznik
do uchwały ORL nr 64/2015
z dnia 9.12.2015r.


ZASADY PRZYZNAWANIA
POŻYCZEK PIENIĘŻNYCH

1. Członkowie ŚIL, którzy nie mają zaległości w opłacaniu składki członkowskiej oraz pracownicy Biura ŚIL mogą ubiegać się o pożyczkę pieniężną.
2. Pisemny wniosek o udzielenie pożyczki, którego wzór stanowi załącznik nr 4, składa się do Komisji Socjalno-Bytowej.
3. Warunkiem udzielenia pożyczki jest złożenie zabezpieczenia spłaty pożyczki przez dwóch poręczycieli. Pożyczkobiorca będący członkiem ŚIL zobowiązany jest przedstawić dla złożenia zabezpieczenia spłaty pożyczki dwóch poręczycieli, członków ŚIL nie mających zaległości w opłacaniu składek członkowskich.
4. Pożyczki udzielane z funduszu pomocy są oprocentowane. Wysokość stopy procentowej ustalana jest uchwałą ORL.
5. Wysokość udzielanych pożyczek jest uzależniona od możliwości finansowych ŚIL i ustalana jest uchwałą ORL.
6. Pożyczki udzielane są według kolejności poprawnie złożonych kompletnych wniosków. W szczególnie uzasadnionych wypadkach losowych pożyczka może być udzielona z pominięciem ustalonej kolejności.
7. Udzielona pożyczka podlega spłacie w sposób ustalony przy jej przyznawaniu.
8. Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 36 miesięcy.
9. Pożyczkobiorca zobowiązany jest uiszczać raty w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca na konto ŚIL począwszy od następnego miesiąca od daty pobrania pożyczki.
10. Od niespłaconych w terminie rat nalicza się odsetki w wysokości połowy odsetek ustawowych.
11. W przypadku ustania członkostwa ŚIL lub rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem ŚIL zwrot pożyczki staje się natychmiast wymagalny.
12. Nowej pożyczki można udzielić dopiero po całkowitym spłaceniu zobowiązań wynikających z poprzednio pobranej pożyczki.
13. Wniosek o przyznanie pożyczki rozpatruje Komisja Socjalno-Bytowa ustalając czy spełnione są warunki niezbędne do jej udzielenia, a następnie kieruje wniosek do Skarbnika ORL, który w miarę posiadanych na ten cel środków zawiera umowę pożyczki.
14. W razie śmierci pożyczkobiorcy, w uzasadnionych przypadkach, Prezydium ORL, na wniosek Komisji Socjalno-Bytowej może umorzyć w całości lub w części niespłaconą kwotę pożyczki wraz z odsetkami. W przypadku umorzenia, zobowiązania poręczycieli wygasają odpowiednio w całości lub w części.

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-12-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-02-24
Ilość odsłon artykułu 2532