UCHWAŁA Nr 286/2015 Prezydium ORL

 UCHWAŁA NR 286/2015

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 listopada 2015r.

 

w sprawie zasad ponoszenia kosztów wyjazdów służbowych szkoleniowych
i integracyjnych członków Śląskiej Izby Lekarskiej, osób im towarzyszących
oraz pracowników Biura Śląskiej Izby Lekarskiej


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach działając na podstawie uchwały nr 5/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, a także na mocy art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 pkt. 4 oraz art. 5 pkt. 23 oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2015, poz. 651), a ponadto zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i z dotychczasową praktyką, postanawia:

§1
1. Członkowie Śląskiej Izby Lekarskiej, którzy uczestniczą w wyjeździe na podstawie oddelegowania przez Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej, lub osobę upoważnioną, nie ponoszą kosztów związanych z wyjazdem.
2. W przypadku szkoleniowych posiedzeń wyjazdowych organów Śląskiej Izby Lekarskiej, komisji bądź zespołów problemowych Okręgowej Rady Lekarskiej, członkowie tychże organów, komisji lub zespołów nie ponoszą kosztów uczestnictwa.
3. Członkowie Śląskiej Izby Lekarskiej ponoszą 30% kosztów związanych ze swoim udziałem w wyjeździe integracyjnym, którego organizatorem lub współorganizatorem jest Śląska Izba Lekarska.

§2
1. W wyjazdach, o których mowa §1 ust. 1-3 uchwały, mogą za zgodą Prezydium ORL uczestniczyć osoby towarzyszące członkom ŚIL.
2. Osoba towarzysząca, będąca lekarzem lub lekarzem dentystą – członkiem Śląskiej Izby Lekarskiej – ponosi 30% kosztów związanych ze swoim wyjazdem, z kolei osoba towarzysząca nie będąca członkiem ŚIL ponosi koszty swojego wyjazdu w wysokości 50%.

§3
Zasady ponoszenia kosztów wyjazdów określone w §1 uchwały dotyczą odpowiednio pracowników Biura Śląskiej Izby Lekarskiej.

§4
W uzasadnionych przypadkach Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej może w drodze uchwały przyjąć odmienne zasady pokrywania kosztów wyjazdów.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

               Skarbnik                                                                            Prezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej                                           Okręgowej Rady Lekarskiej


              Jerzy Rdes                                                                  Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-11-25
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-03-05
Ilość odsłon artykułu 2835