UCHWAŁA Nr 306/2015 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 306/2015
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 09.12.2015 r.

w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

      Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust. 3 i art. 19c ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2005 r. Nr 226 poz. 1943, Nr 175 poz. 1461, Nr 117 poz. 790, Nr 191 poz. 1410, Nr 220, poz. 1600, z 2006 r.) i § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa - po rozpatrzeniu wystąpienia przez Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddział Śląski z siedzibą w Zabrzu, ul. M. Curie-Skłodowska 9 wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem 55-000009-001-0009 o ponowne potwierdzenie spełnienia warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego, uchwala się, co następuje:
§ 1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy określone w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w przedmiocie i zakresie posiedzenia towarzystwa: „1. Od klasycznej Hipotermii Terapeutycznej po NZK do Target Temperature Managment wytyczne ERC 2015, 2. Etapy Hipotermii Terapeutycznej, klasyfikacja, Oddziałowy Protokół Hipotermii, 3. Sprawdzane metody ochładzania chorych, 4. Zapobieganie powikłaniom, monitorowanie, 5. Rozliczanie Hipotermii Terapeutyczne, 6. Chłodzenie powierzchniowe z urządzeniem sterującym – Blanketroll III” terminie: 14.12.2015 r., na obszarze Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, na podstawie przedłożonego planu (programu) kształcenia, realizowanego w określonych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia kształcenia, oraz podlegającego, po jego zrealizowaniu, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia – przez Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddział Śląski z siedzibą w Zabrzu, ul. M. Curie-Skłodowska 9 wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem 55-000009-001-0009.
§ 2
Dokonuje się zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danych, o których mowa w art. 19c ust. 3 pkt 1, 5, 6 i 9 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz oznacza się kolejnym numerem 55-000009-001-0010.
§ 3
Wydaje się kolejne zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oznaczone nowym numerem, określonym w § 2.
§ 4
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania.
2. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej żądanie strony w całości.
 

 

 

                 Sekretarz                                                                                                    Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                Okręgowej Rady Lekarskiej


            Krystian Frey                                                                                      Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-12-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-03-06
Ilość odsłon artykułu 2785