2016

Nr uchwały

/2016

Uchwała Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie:

1

uchylenia uchwały nr 54/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie zawieszenia w prawie wykonywania zawodu lekarza dentysty

2

zmiany uchwały nr 4/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji problemowych ORL w Katowicach

3

zmiany zasad przyznawania zapomogi losowej

4

zmiany uchwały Nr 64/2015 ORL w Katowicach z dnia 9.12.2015 roku w sprawie zmiany zasad udzielania pożyczek z Funduszu Socjalnego

5

umorzenia postępowania w przedmiocie oceny zdolności lekarza do wykonywania zawodu

apel

w sprawie czasu pracy lekarzy w ramach kontraktów z NFZ w odniesieniu do wielkości kontraktu

stanowisko

w sprawie działań Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w stosunku do świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego. 

stanowisko

w sprawie możliwości zatrudniania lekarza przez lekarza w praktyce lekarskiej

6

przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej za rok 2015

7

przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2015

8

przyjęcia projektu budżetu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach na rok 2016

9

przystąpienia do realizacji projektu ze środków unijnych

10

odmowy zawieszenia postępowania w przedmiocie wykreślenia wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania oraz indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

11

wykreślenia wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania oraz indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie  przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

12

określenia zadań Redaktora Strony Internetowej ŚIL oraz zasad współpracy redakcyjnej strony internetowej

13

wydania opracowania pod nazwą „Karta Praw Lekarza”

14

zmiany uchwały nr 35/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Muzeum Medycyny

15

zmiany uchwały nr 4/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji problemowych ORL w Katowicach

16

zmiany uchwały nr 13/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 16 marca 2016r. w sprawie wydania opracowania pod nazwą „Karta Praw Lekarza”

17

zmiany uchwały nr 23/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 12 marca 2014r. w sprawie zobowiązania lekarza do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu

18

stwierdzenia odbycia przeszkolenia związanego z przerwą w wykonywaniu zawodu lekarza przez lekarza po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu

19

odmowy uchylenia uchwały nr 53/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie zawieszenia w prawie wykonywania zawodu lekarza, utrzymanej w mocy uchwałą nr 8/14/VI-pouf. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 21 lutego 2014 r.

20

udzielenia Prezesowi ORL w Katowicach pełnomocnictwa do reprezentowania Śląskiej Izby Lekarskiej na posiedzeniu Fundatora Fundacji „Pro Medico

21

udzielenia Prezesowi ORL w Katowicach pełnomocnictwa do reprezentowania Śląskiej Izby Lekarskiej na posiedzeniu Fundatora Fundacji „Lekarzom Seniorom”

22

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o. z działalności w roku 2015

23

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o.

24

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o.

25-8

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o.

29

pokrycia straty spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o. za rok 2015

30

udzielenia Prezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach upoważnienia do wykonywania uprawnień przypisanych w Kodeksie spółek handlowych jedynemu wspólnikowi spółki z ograniczona odpowiedzialnością

31

zmiany uchwały nr 4/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji problemowych ORL w Katowicach

32

powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza dentysty do wykonywania zawodu

33

powołania zespołu wizytacyjnego dla oceny wykonywania zawodu przez lekarza wykonującego zawód w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

34

wykreślenia wpisu indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej prowadzonej przez lekarza z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

35

wykreślenia wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej prowadzonej przez lekarza dentystę z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

36

powołania Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej

37

zmiany uchwały nr 3/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie powołania komisji problemowych i zespołów ORL w Katowicach.

38

zmiany uchwały nr 4/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji problemowych ORL w Katowicach

39

określenia zadań Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego w sprawach cywilnych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych oraz Zespołu ds. Opiniowania Sądowo-Lekarskiego w sprawach odpowiedzialności zawodowej i karnych

40

powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza do ykonywania zawodu

41

powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu

42

zawieszenia w prawie wykonywania zawodu lekarza dentysty

43

odmowy uzupełnienia uchwały nr 32/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza dentysty do wykonywania zawodu

44

zmiany uchwały nr 33/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 14 września 2016 r.

45

wykreślenia wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej prowadzonej przez lekarza dentystę z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

46

przesunięć wydatków w budżecie Śląskiej Izby Lekarskiej na 2016 rok

47

wstępnego kosztorysu prac remontowo-modernizacyjnych

48

zawarcia umowy na wykonanie klimatyzacji w budynku Domu Lekarza

49

zagospodarowania terenu zieleni mieszczącego się u zbiegu ulic Michała Grażyńskiego i Gustawa Morcinka przy Domu Lekarza w Katowicach

50

zmiany uchwały nr 4/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji problemowych ORL w Katowicach

51

powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu

52

zmiany uchwały Nr 2/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 28.01.2015 r. w sprawie nagrody za najlepsze wyniki z Lekarskiego Egzaminu Końcowego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

53

zmiany uchwały nr 4/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji problemowych ORL w Katowicach

54

powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu

55

powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu

56

zmiany składu specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu

57

liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata oraz minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego

58

zwołania XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach

59

terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2017 roku

60

zobowiązania dra do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu

61

zmiany uchwały nr 4/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji problemowych ORL w Katowicach

62

trybu postępowania w przypadkach nie wpłacania należnych składek członkowskich na rzecz Śląskiej Izby Lekarskiej.

63

zmiany uchwały nr 8/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie ujednolicenia zasad nadawania odznaczeń, medali i wyróżnień w Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-01-01
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-05-01
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2018-08-26
Ilość odsłon artykułu 3323