UCHWAŁA Nr 3/2016 ORL

 UCHWAŁA Nr 3/2016

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 10 lutego 2016 r.

 

w sprawie: zmiany zasad przyznawania zapomogi losowej


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, działając na podstawie art. 5 pkt. 19 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 651 z późn. zm.), postanawia:

§1

Zmienić Zasady przyznawania zapomóg losowych stanowiące załącznik nr 2 do uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Nr 16/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminów udzielania zapomóg pośmiertnych, losowych, pożyczek
oraz stypendiów z celowego Funduszu Pomocy OIL, w ten sposób, że w §3 dodaje się punkt 4 w następującym brzmieniu:

„4. Uprawnienie do złożenia wniosku przez członków ŚIL o przyznanie zapomogi obejmuje także możliwość składania wniosków o przyznanie zapomogi nie dla siebie. W takiej sytuacji wniosek powinien być podpisany przez co najmniej 2 lekarzy – członków ŚIL, którzy jednocześnie oświadczają, że działają za zgodą osoby, której ma być przyznana zapomoga.”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

               Skarbnik                                                                Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

             Jerzy Rdes                                                       Jacek Kozakiewicz

 

 

 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA

ZAPOMOGI LOSOWEJ

§1
1 Prawo do świadczeń z funduszu pomocy w formie zapomogi losowej mają członkowie ŚIL oraz pracownicy biura ŚIL w razie gdy dotknęło ich wydarzenie losowe.
2 Zapomoga przyznawana w związku z określonym wydarzeniem losowym jest świadczeniem jednorazowym, lecz w uzasadnionych przypadkach może być przyznana w formie świadczenia okresowego.

§2
Za wydarzenia losowe uważa się:
a śmierć osoby z rodziny członka ŚIL pozostającej z nim we wspólnym gospodarstwie
b wypadki losowe związane ze znaczną utratą mienia (pożar, kradzież itp.)
c wypadki losowe powodujące utratę zdrowia, okresowo uniemożliwiające wykonywanie zawodu w ogóle lub w dotychczasowym zakresie
d drastyczne pogorszenie sytuacji materialnej w związku z utratą możliwości zarobkowania.

§3
1 Zapomogę przyznaje Komisja Socjalno-Bytowa ORL na pisemny wniosek ubiegającego się, podejmując w tym przedmiocie jednomyślną uchwałę.
2 Wniosek o przyznanie zapomogi mogą składać:
a członkowie ŚIL
b pracownicy biura
3 W razie braku jednomyślności przy podejmowaniu uchwały w przedmiocie przyznania zapomogi lub w razie odmowy jej przyznania, Komisja przekazuje decyzję wraz z uzasadnieniem zainteresowanemu, a w szczególnych przypadkach także Prezydium ORL.
4 Uprawnienie do złożenia wniosku przez członków ŚIL o przyznanie zapomogi obejmuje także możliwość składania wniosków o przyznanie zapomogi nie dla siebie. W takiej sytuacji wniosek powinien być podpisany przez co najmniej 2 lekarzy – członków ŚIL, którzy jednocześnie oświadczają, że działają za zgodą osoby, której ma być przyznana zapomoga.

§4
Zasadność przyznania zapomogi, jej wysokość, a w przypadku świadczenia okresowego częstotliwość i okres świadczenia będzie rozpatrywana każdorazowo indywidualnie przez Komisję Socjalno-Bytową.

§5
1 Maksymalną wysokość zapomóg przyznawanych przez Komisję Socjalno-Bytową ustala Prezydium ORL w drodze uchwały.
2 W szczególnych okolicznościach Prezydium ORL na wniosek Komisji Socjalno-Bytowej może jednorazowo przyznać zapomogę w wysokości wyższej od maksymalnej ustalonej w uchwale ramowej.
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-02-10
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-05-01
Ilość odsłon artykułu 2647