UCHWAŁA Nr 9/2016 ORL

 UCHWAŁA Nr 9/2016

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 16 marca 2016 r.

 

w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu ze środków unijnych

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt 23 w zw. z art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 651 ze zm.), postanawia:

§1
Przystąpić do realizacji projektu pt. „Pro Doctore – Projekt Wspierający Rozwój Kadr Medycznych w Województwie Śląskim”, który zostanie zgłoszony w konkursie przeprowadzanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych, nabór nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16.

§2
1. Przystąpienie do projektu, o którym mowa w §1, nastąpi w oparciu o dokumentację aplikacyjną przygotowaną przez spółkę PPE Poland sp. z o.o., z którą Śląska Izba Lekarska – po przeprowadzeniu postępowania ofertowego –zawarła umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do podpisania wniosku aplikacyjnego.

§3
1. Wartość projektu, o którym mowa w §1, wynosi 1.063.180,80 zł (słownie: milion sześćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy), przy czym planowana kwota dofinansowania wynosi 86,37 % wartości, a wkład własny Śląskiej Izby Lekarskiej wynosi 13,63 % wartości.
2. Na realizację przedmiotowego projektu przeznaczyć kwotę 144.942,00 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dwa złote) jako wkład własny Śląskiej Izby Lekarskiej.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                Skarbnik                                                                       Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                          Okręgowej Rady Lekarskiej

             Jerzy Rdes                                                                Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-03-16
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-05-01
Ilość odsłon artykułu 2500