UCHWAŁA Nr 12/2016 ORL

 UCHWAŁA Nr 12/2016

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 16 marca 2016 r.

 

w sprawie: określenia zadań Redaktora Strony Internetowej ŚIL oraz zasad współpracy
redakcyjnej strony internetowej

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach na podstawie §18 ust 2 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej stanowiącego załącznik do uchwały nr 12/2014 XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, postanawia:

§1

Redaktor Strony Internetowej ŚIL (zwany w dalszej części uchwały Redaktorem) odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej oraz strony na portalu Facebook.

§2

Redaktor odpowiada za merytoryczną zawartość stron internetowych.

§3

Do zadań Redaktora należy:
1. Opracowywanie bieżących wiadomości o pracach organów samorządu lekarskiego oraz informacji dostarczonych przez członków samorządu lekarskiego,
2. Nadzór nad stałym aktualizowaniem materiałów znajdujących się na stronach internetowych, przygotowywanych przez Biuro ŚIL, zespół radców prawnych ŚIL, Rzecznika prasowego ŚIL,
3. Utrzymywanie w należytym stanie technicznym strony internetowej,
4. Opracowywanie i analiza ankiet umieszczanych na stronie internetowej,
5. Wysyłanie newslettera,
6. Odczytywanie i wstępna analiza listów przychodzących na skrzynkę pocztową strony internetowej.

§4

Redaktor współpracuje z Komisją ds. Informacji, BIP i Strony Internetowej Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oraz Redaktorem Naczelnym pisma „Pro Medico”, działem informacyjno-prasowym, rzecznikiem prasowym ŚIL.

 


§5

Powierzone zadania Redaktor wykonuje przy pomocy pracownika biura ŚIL wyznaczonego przez Dyrektora Biura ŚIL.


§6

Nadzór nad działalnością Redaktora powierza się Prezesowi ORL.

§7

Ustala się zasady współpracy redakcyjnej strony internetowej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§9

Uchyla się §1-5, 7 uchwały nr 45/2010 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 23 czerwca 2010 r.

 

 

                Sekretarz                                                                        Prezes

   Okręgowej Rady Lekarskiej                                           Okręgowej Rady Lekarskiej

             Krystian Frey                                                             Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-03-16
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-05-01
Ilość odsłon artykułu 2429